Начално
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

В отговор на динамиката на промените в света и необходимостта в обществото от активни, любознателни, отворени към новия ритъм, креативни, изобрететелни млади хора, в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ създадохме своеобразна школа, в която учениците да развиват тези качества още от ранна възраст, поставяйки акцент върху три основни акцента:

Иновациите като процес, който се ражда сред група хора, постигнали високо ниво на усъвършенстване в определена сфера. Естественото развитие на такава група е да създаде нови процеси, продукти и решения. Целта на екипa на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ е учениците да разберат, че чрез сътрудничество и взаимодействие, техните креативни идеи и прилагането им зависят от активно преследване на общите цели;

Изобретателност и въображение – умения, позволяващи на учениците да използват инструментите и възможностите, които им се предоставят, за постигане на резултати. Тези качества и способности позволяват различен начин на мислене и водят до генериране на идеи, иницииращи иновации;

Предприемачество, чрез което се цели да се формира креативен начин на мислене в учениците, което да се превърне в инструмент за справяне с предизвикателства. При най-малките ученици мисленето все още не е толкова абстрактно, а нагледно и образно. Затова в ежедневната си работа с тях учителите не въвеждат сложни термини и теория, а познати примери от семейството и ежедневието. При седемгодишните предприемач е всеки, който съзира възможност в разрешаването на проблем.