ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

В задължителната и свободно избираемата подготовка на учениците в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се набляга на часовете по английски, математика, информатика и ИТ, природни науки.

Ние вярваме, че образователните системи следва да се стремят към насърчаване интереса към чужди езици, ИКТ и STEM области (Science,Technology, Engineering and Math). Това ще допринесе за развиване на умения, свързани с иновации в икономиката, област, в която се очаква до 2030г. висок процент на свободни работни места, свързан с липсата на подготвени кадри.

Направлението „Инно школа за млади мислители“ , в което се работи в началния етап на обучение-1-4 клас работи за развиване на функционалните умения на учениците. Надграждането на уменията се постига чрез часовете по ЗИП и СИП, както и посредством избираемите занимания по интереси. Допълнителните занимания по интереси в клубовете по шах и компютри подпомагат формирането на математическата и дигитална грамотност. Учебната програма на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ насърчава интердисциплинарните връзки между изкуствата и всички останали предмети като част от целите на целия учебен план.

Училищен учебен план за приети след 7. клас с интензивно изучаване на английски език за 2016 – 2017г.
No УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ
СРЕДНА
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП с ИИЧЕ
КЛАСОBE VIII IX Х XI XII Общо
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 36 36 36 31 VIII-XII
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)
  НАЧАЛНИ            
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
БЕЛ 144 108 108 108 93 561
4 3 3 3 3
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ            
I чужд език – английски език 648 144 144 144 124 1204
18 4 4 4 4
II чужд език – испански / немски език 72 72 72 62 278
  2 2 2 2
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ
Математика 144 108 108 72 62 494
4 3 3 2 2
Информатика 36 36 72
  1 1    
Информационни технологии 36 36 36 108
1 1 1    
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
История и цивилизация 54 72 72 62 260
  1.5 2 2 2
География и икономика 54 54 54 31 193
  1.5 1.5 1.5 1
Психология и логика 54 54
  1.5      
Етика и право 54 54
    1.5    
Философия 54 54
      1.5  
Свят и личност 62 62
        2
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Биология и здравно образование 72 72 72 216
  2 2 2  
Физика и астрономия 54 72 72 31 229
  1.5 2 2 1
Химия и опазване на околната среда 54 72 72 198
  1.5 2 2  
           
6. ИЗКУСТВА
Музика 36 36 72
1 1      
Изобразително изкуство 36 36 72
1 1      
7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
ФВС 72 72 72 72 62 350
2 2 2 2 2
  ОБЩО за ЗП 1116 990 972 864 589 4531
31 27.5 27 24 19
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)
Б1. ЗИП – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (ПП)
Английски език 108 108 108 155 479
  3 3 3 5
Испански / Немски език 54 72 72 62 260
  1.5 2 2 2
Информационни технологии 108 124 232
      3 4
История и цивилизация 62 62
        2
  ОБЩО за ЗИП – ПП (Б1)   162 180 288 403 1033
  4.5 5 8 13
Б2. ЗИП – НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (НП)
  ОБЩО за ЗИП – НП (Б2)            
         
  ОБЩО за ЗИП   162 180 288 403 1033
  4.5 5 8 13
  ОБЩО за ЗП+ЗИП (А+Б) 1116 1152 1152 1152 992 5564
31 32 32 32 32
В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)
Испански / Немски език

Информационни технологии

2

2

72

72

ОБЩО ЗА СИП 4          
  ОБЩО за ЗП+ЗИП+СИП 1260 1152 1152 1152 992 5708
35 32 32 32 32
TOP