ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

Уважаеми родители, ученици и посетители на нашия сайт,

За нас е удоволствие да Ви представим Частно средно училище „Цар Симеон Велики“! В него ние предлагаме на учениците и техните родители баланс между родолюбие и предприемачество, новаторство и традиции. Това са едни от факторите за успеваемост на всеки член на нашето общество, който инвестира в страната и в средата, в която живее и се развива.

Училището е част от мащабен проект, който включва: Детска градина „Росица“; Продуцентска къща и звукозаписно студио – Intelligent music; Фондация Българска Памет; компании, занимаващи се с научно-изследователска и развойна дейност, и подготовка и управление на проекти.

Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ предлага:

 • интензивно изучаване на английски, руски или немски от I до XII клас
 • разширено изучаване на втори чужд език (английски, руски или немски) от V или от IX клас
 • разширено изучаване на трети чужд език (английски, руски или немски) от V или от IX клас
 • разширено изучаване на математика в начален етап (I-IV клас)

В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се  прилага комплексна педагогическа технология, която съчетава различни методи на преподаване и обучение и поставя акцент върху:

 • Създаване на междупредметни връзки и интегрирани уроци. Това позволява осъществяването на причинно-следствени връзки между определени явления, събития, процеси и помага на учениците да развият аналитично и критично мислене.
 • Превръщане на училището в привлекателно място за развитие на личността чрез т.нар „инкубатори за таланти“, които имат за цел да открият силните страни на всеки ученик чрез методи за активно обучение.
 • Развитие на предприемачески, творчески и иновативни компетентности сред учениците наравно с подобряване на уменията за четене, писане и смятане.
 • Привличане на професионалисти, успели и вдъхновяващи личности от различни сфери на обществения живот, с цел увеличаване на подсъзнателната мотивация на учениците и досег с практиката.
 • Постигане на баланс между родолюбивото възпитание, предприемачеството и новаторството.
 • Подкрепа на развитието на личностния потенциал на ученика, при изграждане на навици за дългосрочен успех.

Преподавателите в училището са вдъхновени и мотивирани да се развиват спрямо нуждите на учениците; участват в национални и европейски инициативи за усъвършенстване и повишаване на професионалната им квалификация.

Родителите са партньори и равностойни участници в учебния процес. Редовно се организират сесии за родителско консултиране, както и програма „Училище за родители.“

Учебната среда в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ дава възможност за работа в малки групи в класните стаи (10-15 ученика), за сесии на открито, за спорт (вкл. плуване и тенис на корт) и творческа рекреация, подпомагащи ученето и активността на учениците.

Училището работи в три организационни форми:

 1. Начално образование, обособено в рамките на: „Инно школа за млади мислители – Аз Буки Веди“ (1- 4 клас), чиято основна цел е да се насърчи изграждането на култура на новаторство в учениците, чрез която да бъдат стимулирани да мислят, да задават правилните въпроси, да превръщат получената информация в устойчиво и приложимо знание, развивайки ключови компетенции за предприемчивост, креативност и комуникативност.
 1. Прогимназиално образование, обособено в рамките на: „КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (5-7 клас), със следните цели: придобиване на предприемачески умения; способност да превръщат идеите в действия; творчество, новаторство, поемане на рискове; способност да планират и управляват проекти; способност за формулиране и постигане на цели; знания и умения за обществена и икономическа активност.
 1. Гимназиално образование, обособено в рамките на разширено направление „КОМПАС+ Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (8-12 клас), с фокус върху: финансово образование; кариерна ориентация; чужди езици; гражданско образование; насърчаване на предприемаческите нагласи.

последни новини

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове, регулиращи материята, на основание заповеди № РД14-64 /27.08.2015 и РД 14-67/10.09.2015 на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Обучението в ЧСУ “Цар Симеон Велики“ има за цел да открива силните страни на всеки ученик

и да инвестира време и енергия в тяхното развитие

TOP