Изучаваме активно природни науки,
комуникации и програмиране

PROJECT/PROBLEM BASED LEARNING

Нашите ученици учат по иновативна учебна методология, култивираща техните индивидуални таланти и спомагаща за развитието им като личности,
както и за бъдещите им академични и професионални успехи.

Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения вместо заучаване на информацията наизуст

Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите

Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на даден казус

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове, регулиращи материята, на основание заповеди № РД14-64 /27.08.2015 и РД 14-67/10.09.2015 на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

TOP