Стартира проект по програмата „Еразъм+”: „Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация“

Дата

Стартира се нов проект на ЧОУ „Цар Симеон Велики“, съ-финансиран по програма Еразъм+ [2021-1-BG01-KA220-SCH-000027762] и реализиран в партньорство с ОУ „Кочо Рацин“, с. Иваньевци, Република Северна Македония и ОУ „Христо Ботев“, гр. Цариброд, Сърбия. 

Проектът e по Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“ и е базиран на проблеми, които са валидни за трите държави-участнички:

1) Сравнително ниска (в сравнение със средното за ЕС) подкрепа – 26% (Евробарометър) към промяната към екологосъобразно поведение сред учениците от България и Сърбия (26%) както и в Република Северна Македония 36% (Researchgate), обособяващи нужда от обвързването на учебното съдържание с развитие на нови, произтичащи от зеления преход умения; 

2) Значително завишаване на социалната уязвимост на лицата в ученическа възраст, най-вече сред „NEETs“ през последната година (Eurofound, 2020);

 3) Сравнително висок процент младежи принадлежащи към „NEETs“ (19,4%, Б-я и 22,75%-Сърбия и 31,35 Република Северна Македония), надхвърлящи средното ниво за ЕС (16,5%), определящ нуждата от обвързване на преподаването в училище с развитието на умения, съответни на актуалните стратегически тенденции на развитие в ЕС (водеща сред които е зелената сделка) като начин за справяне с риска от социално отпадане, дължащо се на липса на актуални умения.

ЧОУ „Цар Симеон Велики“, с цел да популяризира и запознае по-широката публика подготви рекламни материали с кратко описание на проекта на английски език. 

Можете да разгледате дигиталния ресурс тук: 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish