Краткосрочно онлайн обучение по Еразъм+ за учители от България и Литва: „Прилагане на методите на проектно базирано и проблемно базирано обучение в училище“

Дата

В периода 28 септември и 2 октомври 2020г. ще се проведе краткосрочно онлайн обучение за учители от ЧСУ “Цар Симеон Велики”, България и Buivydiškių pagrindinė mokykla, Литва, на тема: „Прилагане на методите на проектно базирано и проблемно базирано обучение в училище“. Едноседмичното събитие е в изпълнение на проект по програма Erasmus+, Ключова дейност 2: „Обмен чрез Проектно-базирано и Проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange“ [2019-1-BG01-KA229-062373] 

Основните теми в програмата на обучителното събитие ще бъдат: 

  • Добри практики на преподаване, основани на проектно базирано и проблемно базирано обучение, използвани в България и Литва, включително прилагани от училищата-партньори; 
  • Прилагане на елементи на трите стратегии на сътрудничество, ориентирани към личността на ученика – Учене, базирано на игра, Групово обучение и Обучение в екип, които да залегнат в основата на иновативна обучителна методология и учебни програми, които ще бъдат разработени и тествани в рамките на проекта; 
  • Добри практики в структурирането на дигитално базирани учебни програми и материали, достъпни за целево ползване онлайн; 
  • Европейско измерение в образованието в контекста на общите ценности свобода, включване, толерантност и недискриминация;
  • Развитие на трансверсални умения чрез образование.

Очакваните резултати от обмена са свързани с:

1) Идентифицирани добри практики за двете държави и двете училища;

2) Разработени и тествани елементи на иновативна образователна методология, които да залегнат в основата на разработваните по проекта Обучителните програми;

3) Развити умения за прилагане на методите на неформалното образование в училищен контекст чрез прилагане на трите стратегии за сътрудничество, приложими за проектно базираното и проблемно базираното обучение – Учене, базирано на игра, Групово обучение и Обучение в екип;

4) Развити умения на участниците, вкл. предприемачески, трансверсални умения, умения за учене; междуличностни, междукултурни и граждански компетенции и способност за осмисляне същността на ценностите на ЕС.

Поради форсмажорната ситуация, свързана с COVID19 и невъзможността от страна на литовския екип да присъства на място, събитието ще бъде проведено онлайн без това да се отрази на заложените цели и очаквания резултати. Програмата на онлайн обучението ще позволи чрез употребата на онлайн инструменти преподавателите както да общуват свободно и обменят идеи и знания, така и да влязат във виртуална класна стая, наблюдавайки уроци по различни предмети, в които се интегрират методите на проектно и проблемно базирано обучение.

Още
статии

BulgarianEnglish