Съвременна организация в училище – мисия възможна

Дата

Осъвременената организация на учебния процес е един от успешните модели на ЧОУ „Цар Симеон Велики”. Добре структурираният екип на учебното заведение допълнително спомага за постигане на спокойна работна среда, както и за достигане на все по-високи резултати. Стремежът на училището е да има непрекъснато взаимодействие между различните звена, открита комуникация, както и доверие на всички нива.

В организацията се включва мениджър „Развитие”, който отговаря за планирането на вътреучилищните процеси, развитието на екипа и утвърждаването на дългосрочни партньорства. Той се грижи и за анализирането на обратната връзка на учителите и родителите и се стреми да въвежда плавно новостите в административната и учебната дейност. Освен това, преподаватели от различните етапи на обучение извършват координаторска дейност, с което се подобряват комуникацията между звената, обменят се добри практики и редовно се обсъждат конкретни казуси, възникнали в училищния живот. В техните задачи влизат и организирането на регулярни работилници, сплотяването на екипа, посещения в класните стаи, планиране и подкрепа.

Всички нови учители преминават през менторска програма, а за поощрение се извършва номинация за преподавател на седмицата. Учителите провеждат изходни билети в начален етап на обучение, с които измерват доколко ученикът е усвоил преподаденото в класа. Обратното планиране и адаптирането на учебните цели също са важна част от структурата на организацията. Четири пъти през учебната година се изпращат срочни сведения на родителите, които представляват специални карти за напредъка на всяко дете, както и насоки къде има нужда да се отделя повече внимание. По време на онлайн обучението се изпращат и специални насоки за подкрепа на децата, с които те да минат плавно през по-нетрадиционната среда на обучение.

Традиция са и споделянето на опит и добри практики, които се подчертават и приветстват на ежеседмичните оперативки. Учителите по етапи организират специални срещи за обсъждане на напредъка на учениците.

Училището разполага и със специализиран Екип за професионално и личностно развитие, съставен от психолог, логопед и ресурсни учители. Тяхната задача е освен да осигуряват подкрепа, помощ и социализиране на учениците със специални образователни потребности, да подпомагат и за задълбочаването на емоционалната връзка на целия колектив. 

Два пъти през учебната година се организират анкети с учителите и родителите, които показват как те оценяват процеса на работа, а обратната връзка се взима под внимание и се имплементира в бъдеще.

Постоянното учене, въвеждане на нови и успешни методологии на обучение са сред приоритетите на училищния екип. С правилната организация, ежедневна подкрепа и мотивация добрите резултати са гарантирани.

Още
статии

BulgarianEnglish