Правилник за безопасност в условията на COVID-19 в училището за 2021/2022 г.

Дата

Противоепидемични мерки за
 
учебната 2021/2022 година

в сила от 01.09.2021 г.

1. Цели на противоепидемичните мерки: 

Да бъдат ограничени възможностите за разпространение на вирус SARS-CoV2, като същевременно се осигури възможно най-гладко протичане на учебния и работния процес и придвижване на хората в сградата на училището. 

2. Противоепидемични и превантивни действия:

а) Носене на лични предпазни средства (маски).
б)
Дезинфекция на повърхности.

 • Преди началото на всеки учебен час всеки ученик дезинфекцира с намиращите се в класната стая спиртни кърпи работното си място и стола, повтаря дезинфекцията в края на часа и напуска класната стая, като по време на междучасията е на открито, на обособените за класа терени.
 • Учителят дезинфекцира своето работно място и стола, дръжки на врати и на прозорци.
 • Хигиенистите почистват всички повърхности в тоалетните по време на всеки учебен час.
 • допълнително ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., 
 • Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.
 • Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час.
 • Дезинфекция с UV-лампи на всички класни стаи и общи помещения в края на учебния ден, а в училищната столова – по два пъти на ден.
 • Дезинфекция с UV-лампи на шкафчета, брави, мивки, санитарни помещения и др. по два пъти на ден.
 • Всяка стая и кабинет се проветряват по време на всяко междучасие, т.е. учителят има задължението да отвори прозорците в края на всеки учебен час.

г) Лична хигиена 

Ръцете се дезинфекцират:

 • през всяко междучасие;
 • при влизане в класната стая/ помещението;
 • след допир с предмети за общо ползване (като баскетболна топка, маркери и др.); 
 • преди и след влизане в столовата;
 • преди и след използване на тоалетна;
 • след отдих на открито;
 • при кихане и кашляне;
 • след междучасието.

Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

3. Допълнителни мерки

Индивидуално ползване на всякакви средства за писане, изтриване, рисуване, чертане и т.н. (всеки учител използва личен маркер и гъба), както и играчки и всякакви други лични вещи.

 • Обозначаване и маркиране на разрешените местата за стоене със стикери спазване на дистанция във всички общи помещения, коридори и стълбища; 
 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите, като тяхната употреба е контролирана;
 • Измерване на температурата на входа на сградата на случаен принцип, както и на деца с видими симптоми (отпадналост, кашляне, кихане и др.).
 • Всеки родител трябва да измерва температурата на детето/децата си всяка сутрин и при температура над C 37,3о , трябва да информира личен лекар и администрацията в училището и да не изпраща детето в училище.
 • Ограничаване на влизането на външни лица (вкл. родители) на територията на училището и в сградата.

4. За спазване на задължителните мерки директорът на училището създава необходимата организация:  

Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка. 

Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в тях;  

Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки и/или различни училища при провеждане на дейности.

5. Срок на противоепидемичните мерки: 

Мерките са валидни за посочения период на извънредната епидемиологична обстановка. 

Мерките подлежат на промяна при промяна на националните противоепидемични мерки и препоръки.

При промяна родителите ще бъдат информирани своевременно по електронен път, посредством електронно писмо. 

6. Мерки при установяване на грипоподобни симптоми:

 • определя се място за изолиране на дете с грипоподобни симптоми
 • обучение за разпознаване на симптомите на COVID-19
 • информиране на родителите за мерките

При наличие на симптоми:

 • веднага се изолира детето/ учителят;
 • поставя се маска на лицето;
 • свързват се с родителите/ близките;
 • напомнят се процедурите, които се следват;
 • информират личния лекар;
 • след като ученикът/ учителят напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция;
 • ограничава се взаимодействието с други лица;
 • ползва се личен транспорт по възможност;
 • Ученикът/ учителят се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

7. Мерки при положителен PCR тест или контактно дете 

 • при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до всеки час
 • общото помещение (класна стая) се дезинфекцира цялостно; 
 • всички родители на контактни лица се информират незабавно чрез електронно писмо (e-mail) от училищната администрация и тяхното посещение се преустановява до второ нареждане;
 • Родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.  
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ.  
 • За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). 
 • Директорът на съответното училище спазва предписанията на РЗИ.  
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.

8. При установяване на случай с контактен ченик:

 • Родителите информират администрацията в  училище и личен лекар и преустановяват посещението от детето си;
 • Родителите на контактното дете се насърчават да направят тест на детето. При негативен резултат, детето може да се върне в училище 24 часа след излизане на резултата, в противен случай, посещението на детето се преустановява за периода на лечението до пълното му оздравяване;
 • родителите на децата от съответната група се информират, но тяхното присъствие не се преустановява;
 • училището осъществява контакт с определените обществени здравни служби.
 • След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия.  
 • Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

9. При установяване на случай от заразяване от коронавирус от страна на учител:

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • родителите на контактните лица се информират незабавно;
 • осигурява се заместник-учител за класа;
 • учениците от класовете на съответния учител преустановяват посещението в училище до второ нареждане;
 • преминават в онлайн обучение;
 • учебните занятия се подновяват присъствено при установяване на отрицателни проби за коронавирус на всички (без 2) ученици от този клас
 • училището осъществява контакт с определените обществени здравни служби, след което уведомява родителите за взетото решение 
 • тестват се останалите учители за коронавирус и при негативни резултати продължава учебния процес на живо
 • при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до всеки час
 • След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия или други цели. 
 • Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

10. Мерки по време на придвижване с транспортно средство 

 • Транспортните средства, с които ще се придвижват деца до и от училище се дезинфекцират и проветряват непосредствено преди качването на учениците  и след тяхното слизане.
 • В транспортните средства се влиза само с предпазна маска, като тя не се сваля по време на целия престой в превозното средство.

Настоящият правилник е приет от  Педагогическия съвет с Протокол № 11/10.09..2021 г. и утвърден със Заповед на директора №227/10.09.2021 г.

Още
статии

BulgarianEnglish