ПБО в природни науки и хуманитарни науки. Онлайн обучение по Еразъм+ за учители от България и Литва

В изпълнение на проект по програма Erasmus+, Ключова дейност 2: „Обмен чрез Проектно-базирано и Проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange“ [2019-1-BG01-KA229-062373] учителите от двете училища партньори ЧСУ “Цар Симеон Велики”, България и Buivydiškių pagrindinė mokykla, Литва, реализират успешно едноседмичен онлайн обмен, обсъждайки теми, свързани с добри образователни практики, основани на метода на проблемно-базираното обучение и проектно-базираното обучение (ПБО) в двете страни; представяйки уроци, базирани на игровия подход, както и уроци, базирани на групова работа. 

Първите два дни от събитието партньорите от Литва поканиха своите колеги и бяха техни виртуални домакини в часове по химия и литература. След това те посетиха уроци на ЧСУ Цар Симеон Велики по история и game-based learning in english class.

В резултат от на това се създадоха полезни детайлни описания на уроци и проекти по метода на PBL и от двете страни, които да бъдат включени в Наръчника по ПБО.

Чрез дигитални способи като google класна стая, google meet, интерактивни онлайн презентации участниците от двете училища партньори размениха онлайн уроци по биология, физика, човекът и обществото, и предприемачество в час по английски език. Една от важните засегнати теми, които бяха обсъдени беше Effective training methods for the development of transversal skills, constituting the competence of entrepreneurship, като двете страни споделиха опита и идеите си. 

В резултат на това се разписаха полезни практики и методи, основани на ПБО, които да бъдат включени в процеса на разработване предстоящите продукти по проекта, а именно – иновативна обучителна методология; учебни програми, с два тематични фокуса-природни и хуманитарни науки, адаптирани към различни възрасти и Наръчник за прилагане на иновативната методология.Вдъхновени учителите ще продължат през оставащите дни с обмен на добри практики и идеи, свързани с развитие на предприемачески и трансверсални умения чрез ПБО, вземайки под внимание Европейска рамка за предприемачески умения (EntreComp).