УЧЕБНА
ПРОГРАМА

В задължителната и свободно избираемата подготовка на учениците в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ наблягаме на часовете по английски, математика, информатика и IT, природни науки. Ние вярваме, че образователните системи следва да се стремят към насърчаване интереса към чужди езици, информационни и комуникационни технологии и STEM области (Science,Technology, Engineering and Math), тъй като това допринася за развиване на умения, свързани с иновации в икономиката – област, в която до 2030 г. се очаква висок процент на свободни работни места, поради липса на подготвени кадри.

Разпределението на часовете в учебната програма на начален етап е насочено към запознаване и овладяване в начална степен на ключовите компетентности за учене през целия живот: общуване на български език, общуване на английски език, математически умения и основни познания в науката и технологиите, дигитални умения, социални и граждански умения, инициативност и предприемчивост, културна осъзнатост и творчески изяви. 

Допълнителните занимания по интереси в клубовете по шах, компютри и др. подпомагат формирането на математическа и дигитална грамотност.

Учебната програма на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ насърчава интердисциплинарните връзки между изкуствата и всички останали предмети като част от целите на целия учебен план.