Какво ни прави
успешни?

1. Ръководство

Силното ръководство е предпоставка за постигане на целите от учениците. Ефективните лидери могат успешно да предадат целите и визията на училището и лесно решават проблеми и взимат решения, базирани на тенденции, данни и факти.

2. Високи критерии

Учителите, които преподават много ефективно, могат да поставят високи критерии особено когато оценката на учителя и професионалното му развитие са насочени към повишаване на качеството на преподаване.

3. Оценка

Редовното и постоянно във времето оценяване на представянето и развитието на учениците и екипа е необходимо условие за успеха на училището и постигането на поставените цели.

4. Цели и посока

Целите на училището са ясно дефинирани и споделени с общността от учители, ученици и родители. Иновациите са неразделна част от процесите за постигане на целите. Посоката на развитие на училището е възприета от всички участници в него.

5. Организация и безопасност

За постигането на максимален успех учениците трябва да се чувстват в безопасна и уютна среда. Стимулира се проявяването на уважение към всички като фундаментален аспект на живота в училище. Екипът за подпомагане на личностното развитие (психолози, логопед, ресурсни учители, ерготерапевт) се грижат за децата със специални потребности. В начален етап работят и помощник-учители, за да може учебният и творчески процес да е гладък, а отдихът и спортните занимания – безпроблемни.

6. Преподаване

Свобода за иновиране, учене и използване на различни техники и интерактивни дейности в учебния процес от учителите.
Решения, базирани на обратна връзка на учениците (изследване на тяхната нагласа към учебния процес).
Обучение, базирано на компетентности.
Проблемно-базирано обучение.
Проектно-базирано обучение.