Как едно столично училище се справя с проблемите в образователната ни система

Дата

В продължение на десетилетия държавата забавя налагането и възприемането на важни за съвременното образование промени

problemite-v-obrazovatelnata-ni-sistema

Материал във в-к 24 часа

По данни на европейската статистическа служба Евростат България е сред държавите, които отделят най-малко средства за образование. Последствията от тази държавна политика вече са налице и ще бъдат все по-осезаеми в бъдеще. 

Недостиг на обучени и квалифицирани кадри, разривът в отношенията учител-ученик, липсата на индивидуален подход и практическа насоченост и функционалната неграмотност – това са само малка част от проблемите, пред които е изправена образователна система в България. 

Въпреки тези пропуски в българското образование, вече 6 години Частно основно училище „Цар Симеон Велики” се утвърждава като институция с различен образователен подход. Училище, което забелязва проблемите, но не само това – дава приложими решения за тях. 

Недостиг на квалифицирани учители 

Годишно между 4000-5000 учители се пенсионират, а някои от действащите преподаватели работят след навършване на пенсионна възраст. Очаква се недостигът на учители да продължи да се задълбочава през следващото десетилетие. Много студенти, завършващи педагогически специалности, се преквалифицират и изобщо не стигат до класната стая заради ниското заплащане и лошите условия на труд. 

Решение: В Частно основно училище „Цар Симеон Велики” се стремят да изградят мотивираща работна среда с открита комуникация и непрекъснато взаимодействие на всички нива. Освен стимулиращо възнаграждение, преподавателите ежедневно обменят опит и добри практики, участват в обучения и работилници и организират посещения на колеги в своите часове за подобряване на учебната си практика.

Разрив в общуването учител-ученик

Пропуските в социалните умения и прекъснатата връзка между учителя и ученика водят до откровено неуважение към преподавателите, чести конфликти и дори проява на агресия, на които медиите често ни правят свидетели.

Решение: Разбирането за добър учител в ЧОУ „Цар Симеон Велики” включва умението му да се превъплъщава във всякакви роли – на родител, приятел, помощник, съветник, организатор, с цел да предразположи децата да му се доверят и да се почувстват спокойни в училищната среда. Желанието на екипа на училището е да се грижи за  емоционалната интелигентност на децата, да комуникира с тях ежедневно и да наблюдава тяхната нагласа към учебния процес с помощта на инструменти като анкети 7c’s, които следят нивото на въздействие, загриженост и контрол на учителите върху учениците.

Липса на практическа насоченост и иновации в образованието

Неактуалната учебна програма и остарелите методи на преподаване не могат да задържат интереса и мотивацията на децата за учене. Технологичният напредък изисква много повече иновации и в образованието, което трябва да изгражда личностите на бъдещето.

Решение: В училище „Цар Симеон Велики” учебната програма е съобразена с нуждите на възпитаниците му и времето, в което живеем. Преподава се новаторски чрез проблемно и проектно-базирано обучение, специализирано в STEM (наука, технология, инженерство, математика), предприемачество и разширено изучаване на езици. Въведени са предмети като кариерно ориентиране, социално-емоционални компетентности и гражданско образование. Залагат на добър баланс между теория и практика. Часовете често протичат под формата на интерактивни игри, чрез които учениците да развихрят въображението си и да развиват уменията за работа в екип.

Функционалната неграмотност 

Последните проучвания на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) показват, че 46% от децата и подрастващите в България са функционално неграмотни. Това означава, че дори учениците да могат да прочетат написаното, те не могат напълно да го осмислят. 

Решение: Образованието трябва да развива умения като критично мислене, работа в екип и дигитална компетентност, а не само знания за получаване на висока оценка. Стремежът на Частно училище „Цар Симеон Велики” е да възпитава завършени личности, които често поставя в реална среда чрез иновативни методи на обучение. Прилагат се т. нар. автентични оценявания, които измерват успеха на учениците с придобитите умения, постижения и трайни знания, а не чрез оценки. Излизането извън рамките на урока е тяхна запазена марка и е свързано с чести срещи с вдъхновяващи личности и професионалисти от различни сфери, които споделят своя опит и пътя към успешната реализация.

klasna-staya

Неграмотност

Въпреки че законовата уредба в България предвижда задължително образование, близо 38% от българчетата не завършват, а една трета от тях дори не посещават училище. Според редица статистики България е на първо място по неграмотност в ЕС, а повече от 41% от учениците ни НЕ са напълно грамотни.

Решение: Един от методите за следенето на нивото на грамотността на възпитаниците в училище „Цар Симеон Велики” са формиращите оценявания или т. нар. изходни билети. В края на всеки час учениците получават задания, които да измерят знанията им, придобити по време на конкретния урок. Изходният билет дава ориентир на преподавателите, които при отчетени пропуски адаптират програмата в следващите часове за покриване на неусвоения материал. 

Деца със специални образователни потребности, образование без специални образователни мерки

Интеграцията на деца със СОП е много голям проблем на образователната система в България. Българските учители рядко имат добра и системна подготовка за работа с деца със специални нужди, много училища дори нямат на разположение училищни психолози, които да работят с тези ученици. А когато педагогическият персонал е подготвен и разбиращ, често пъти остава проблемът с останалите родители, които не искат техните деца да учат с „такива деца“.

Решение: Стремежът на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” е да работи с деца със специални образователни нужди, които успешно да бъдат адаптирани и социализирани към заобикалящия ги свят. Сформираният Екип за професионално и личностно развитие работи усилено в посока децата да не се чувстват различни, а да присъстват максимално в учебния процес. Ресурсни учители, логопед и психолог оказват помощ на всички ученици, учители и родители при възникнали казуси и трудности в училище. Ежедневно те работят с децата, както групово, за развиване на училищни и социални умения, така и индивидуално, следвайки прогреса на всеки поотделно. Базата на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” разполага със спортен комплекс, включващ закрит басейн, където се провежда специализирано плуване за деца със специални образователни потребности. Според проучвания плуването намалява тревожността и подобрява общото здравословно и физическо състояние на децата. 

Автономност на училищата?

В училищата в България продължават да се прилагат стари методи за възпроизвеждане на уроци наизуст, които не носят никаква полза на учениците, а дори ги отблъскват. Затова ръководството на ЧОУ „Цар Симеон Велики” поставя въпроса трябва ли образованието да бъде под опеката на държавата или е редно да бъде освободено от нея.

Може би част от необходимата промяна в положителна посока е всяко едно училище да спазва стандартни изисквания, но да има свободата да преподава по програми, които е утвърдило, по учебници, които смята за нужни и по начин, съответстващ на нуждите на децата и сегашната действителност.

Приемът в училището за учебната 2022/2023 г. вече е открит, а за да се запознаете по-отблизо с ЧОУ „Цар Симеон Велики”, екипът предлага информационни срещи с учениците и техните семейства на живо и онлайн. При ранно записване на ученик до 30 април 2022 г. училището предоставя отстъпка в размер на 5% от таксата за обучение.

Още
статии

BulgarianEnglish