ЧОУ “Цар Симеон Велики” открива две нови профилирани паралелки след 4-ти клас за учебната 2021-2022 г. - природо-математическа (STEM) и паралелка по предприемачество. 

В природо-математическата паралелка учениците ще се обучават по учебна програма STEM. Тя е базирана на интердисциплинарен и приложен подход на преподаване на математика, технологии и природни науки. В процеса на подготовка и по време на всеки учебен предмет учениците ще изследват различни научни въпроси, казуси и приложения. Идеята е да се насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения на проблеми от истинския живот.

Целта на обучението в паралелката по предприемачество е развиване на умения като инициативност, предприемчивост, мотивация за постигане на високи цели, управление на времето, организираност, творчество и ефективност. Учениците ще се фокусират върху изграждане на навици за саморефлексия и начин на мислене, насочен към решаване на проблеми, поемане на рискове и развиване на социални умения и гражданска позиция.

Иновативната учебна методология в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ включва Проблемно-базираното обучение (Problem Based Learning). Учениците от 5 - 12 клас учат и работят по проектите си в малки групи (от 7 до 12 ученици), като на фокус е изгражадането на практически знания.

Предимствата на методологията са:

  • Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения, вместо заучаване на информацията наизуст;
  • Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите;
  • Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на казуси.

Методологията е насочена към изграждането на индивидуални и уверени професионалисти чрез динамичния начин на преподаване, стимулиращ учениците да развиват способностите си, така че да бъдат конкурентни на пазара на труда в Европа и по света.

Основни цели:

  • Развиване на креативния потенциал и способностите за мислене у учениците
  • Изграждане на комуникативни умения за общуване и социализиране
  • Формиране на предприемаческа култура с цел по-добри перспективи за професионална реализация
  • Изграждане на желание за спорт и повишаване на чувството за инициативност, отговорност и увереност в собствените възможности.

Всеотдайното ръководство на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ идентифицира и развива силните страни на всеки ученик, изграждайки и умения за работа в екип.

Насърчаваме нашите ученици да създават и творят локално, но да разпространяват и мислят глобално.

Изграждаме динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство. Обучението по предприемачество е неразделна част от учебната програма и е застъпено във всички предмети.

Горе
BulgarianEnglish