EntreComp чрез ПБО и Дигитални инструменти по време на COVID19. Успешен финал на Онлайн обучение по Еразъм+ за учители от България и Литва

Последните дни от едноседмичния онлайн обмен на учители от ЧСУ “Цар Симеон Велики”, България и Buivydiškių pagrindinė mokykla, Литва, на тема: „Прилагане на методите на проектно базирано и проблемно базирано обучение в училище“ бяха посветени на: *развитието на предприемачески и трансверсални умения чрез ПБО (EntreComp) и на *онлайн обучението по време на COVID19. 

Събитието е в изпълнение на проект по програма Erasmus+: „Обмен чрез Проектно-базирано и Проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange“ [2019-1-BG01-KA229-062373]. 

Преподавателите от България и Литва обмениха опит и идеи за развитие на трансверсални умения и в частност на трансверсалното умение „предприемачество“, съдържащо в себе си следните 15 компетенции, съгласно рамката EntreComp на ЕК:*Откриване на възможности; *Творчество; *Визия; *Оценяване на идеи; *Етично и устойчиво мислене; *Самосъзнание и самоефективност; *Мотивация и постоянство; *Мобилизиране на ресурси; *Финансова и икономическа грамотност; *Мобилизиране и вдъхновяване на другите; *Поемане на инициативата; *Планиране и управление: *Справяне с несигурността и риска; *Работа с другите; *Учене чрез опит.

През последния ден от онлайн обмена между ЧСУ “Цар Симеон Велики” и  Buivydiškių pagrindinė mokykla, училище във Вилнос, Литва, се засегнаха теми, свързани с употребата на цифрови инструменти в работата с учениците –  Use of digital tools for working with students (incl. during COVID19), creation and implementation of digital materials/curricula available for online use. Двете страни споделиха опита си от онлайн обучението по време на пандемията, инструментите, които са използвали за провеждане на часовете, и интересни приложения за проектна работа. Екипът на ЧСУ “Цар Симеон Велики” разходи виртуално литовските си партньори из облачното пространство на G-Suite – Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Forms, Google Sites, Google Classrooms  и други. 

В заключение участниците от двете страни обсъдиха следващите си стъпки по проекта, свързани с  разработването на Иновативна методология, основана на проектно-базирано и проблемно-базирано обучение, приложима в училищното образование.

Иновативната методология включва елементи на трите стратегии на сътрудничество, ориентирани към личността на ученика – учене, базирано на игра, групово обучение и обучение в екип. Тази методология ще бъде разработена с оглед прилагане при разработването на учебни програми, адаптирани за различни възрасти, с два образователни фокуса: природни науки и хуманитарни науки.