ЧСУ „Цар Симеон Велики“ получи одобрение на проекта си по Еразъм+: „Проектно-базирано обучение в иновативната класна стая“

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ получи одобрение и финансиране по програма Еразъм+ за реализацията на своя проект „Проектно-базирано обучение в иновативната класна стая“ [2019-1-BG01-KA101-061342] Основна цел на проекта е преподавателите от ЧСУ „Цар Симеон Велики“ да развият и усъвършенстват своите компетенции за прилагане на проектно-базирано обучение в педагогическата си практика, извеждайки ученика в центъра на урока.

Проектът ще спомогне за надграждане на ключовите компетентности и умения на учителите по отношение на практическата насоченост на образованието и прилагането на иновативни подходи и интерактивни методи на обучение. Учителите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“, участници в проекта ще имат възможност да научат как да насърчават ежедневно иновациите чрез придобиване на нови знания, тяхното развитие заедно с учениците и споделяне на опит с целия преподавателски екип.

Участието на учители от ЧСУ „Цар Симеон Велики“ в подобни проекти подобрява езиковата и междукултурна им компетентност, повишава качеството на преподаване чрез европейска мобилност, увеличава мотивацията на учителите, желанието и способността им да инициират в бъдеще нови дейности, отговарящи на потребностите на учениците и поставящи ги в центъра на образователния процес.

Разработването на проекта е част от Иновационната стратегия и Европейския план за развитие на училището, свързана с инициирането и прилагането на комплексна педагогическа технология, отговаряща на Националните приоритети в образованието и науката „България 2020г.“, целите на стратегията „Европа 2020“ и целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „ЕСЕТ 2020“.

Еразъм+, чийто слоган е „променя съдби, отваря кръгозори“, е програмата на Европейския съюз за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Както казва заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен: „Всяко евро, инвестирано в „Еразъм+“, е инвестиция в нашето бъдеще — бъдещето на някой младеж, учител или стажант — и инвестиция в бъдещето на Европа“.