ЧСУ “Цар Симеон Велики” открива паралелка за първи клас с немски език

ЧСУ “Цар Симеон Велики” обявява прием на ученици за първи клас с интензивно изучаване на немски език (10 часа седмично). 

Разпределението на часовете в учебната програма на начален етап е насочено към запознаване и овладяване на ключовите компетентности за учене през целия живот: общуване на български език, общуване на немски език, математически умения и основни познания в науката и технологиите, дигитални умения, обучение как да учим, социални и граждански умения, инициативност и предприемчивост. В учебната програма освен основните предмети с фокус върху природните и дигиталните науки, се изучават още компютърно моделиране и роботика. Надграждането на уменията се постига чрез часовете по ЗИП и СИП, както и посредством избираемите занимания по интереси.

Нашите преподаватели са с висока професионална квалификация и педагогически опит, прилагат съвременни методи на обучение, чувство за отговорност и високи критерии при оценяване.Учениците са поставени в центъра на учебния процес, а преподавателите използват индивидуален подход и постигат заложените цели за всяко дете.

Повече информация за приема можете да откриете:

тел.: 087 921 6099

email: office@tzarsimeon.bgwebsite: www.tzarsimeon.bg