ЧСУ „Цар Симеон Велики“ кандидатства за статут „Иновативно училище“

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ кандидатства, за да получи от МОН статут „Иновативно училище“ за начална степен (1. – 4. клас).

Убедени сме, че както досегашната ни дейност, така и заложените програми и планирани проекти отговарят на националните и европейски стандарти за иновативно образование.

Екипът ни от доказани професионалисти познава и прилага добрите практики в това направление. С грижа и любов преподавателите работят за личностното развитие на всеки ученик, изграждат ключови компетентности за успешна реализация, адекватни на предизвикателствата на съвременния свят.

Полагаме комплексни усилия за подобряване на образователната среда. В процеса на усвояване на знания и умения водещ е интердисциплинарният подход. Индивидуалните проекти и работата в екипи отключват въображението и изобретателността, провокират креативни решения. Награждането на съществуващите учебни програми и балансираното използване на новите технологии ще направи образователния процес по-занимателен и пълноценен.

Стремежът ни е родителите също да не са пасивни наблюдатели, а активна страна в процеса. Предвиждаме инициативи, които да развият ползотворното ни взаимодействие.