Училище „Цар Симеон Велики“ получи одобрение за съфинансиране на нов проект по програма Erasmus+

Частно училище „Цар Симеон Велики“ получи одобрение за съфинансиране по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 на проект „Обмен чрез Проектно-базирано и Проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange“, който предстои да стартира в края на 2019-а година и ще бъде изпълнен съвместно с училище-партньор от Вилнюс, Литва.

Основната цел на проекта е насърчаване на Европейското измерение в образованието в контекста на общите ценности свобода, включване, толерантност и недискриминация. В рамките на неговото изпълнение ще бъде създадена и тествана иновативна методология за преподаване и учене в училище, основана на проектно и проблемно базираното обучение и отчитаща предизвикателствата на цифровата среда.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъде повишен капацитетът за международна дейност и работа в мрежа на двете училища, така както и да бъде повишен капацитетът на учителите да прилагат образователни практики, основани на сътрудничество и иновации. В рамките на обучителните дейности ще бъдат развити предприемачески и трансверсални умения и компетенции на учениците.

Очакван дълготраен ефект от проекта е въвеждането в учебните планове и прилагането в училищата-партньори на разработената иновативна методология за преподаване чрез създаване на обучителни материали и инструменти.