Новите учители кои са съвременните педагогически подходи, които вече се използват в българските училища

Новите учители кои са съвременните педагогически подходи, които вече се използват в българските училища
Новите учители кои са съвременните педагогически подходи, които вече се използват в българските училища

Публикация в сп. Икономист

Вижте цялото образователно приложение тук.

“Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки и предприемачество. 

Ние подготвяме учениците как да учат, а не как да се явят на изпит 

Преподаваме с фокус към ученика чрез проблемно-базирано обучени основано на компетентности

Нашият екип е квалифициран за преподаване през проблемно-базирано обучение (Problem-based learning), което представлява: 

  • преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения, вместо заучаване на информацията наизуст; 
  • развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите 
  • развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на казуси 
  •  развиване на способността за саморегулиране 
  •  стимулиране на креативност и иновативност.

РАЗЛИЧНОТО ПРИ ТОЗИ ТИП ОБУЧЕНИЕ 

е динамичният начин на преподаване, който води до по-добро затвърждаване на знанията, стимулира мотивацията на учениците и ги окуражава да развиват способностите си, така че да са адекватни на пазара на труда в XXI век. 

Като част от Стратегията за иновации на училището, успешно внедрихме GSuite

в преподаването и в администрацията. Провеждаме уроците в гимназиалните класове направо “в облака”. 

“УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА”

е нова програма за българското образование, създадена за учители които имат знания и умения за разработване и адаптиране на ресурси или учебно съдържание чрез използване на технологиите. Планът за случването на този процес е по модел, валидиран от Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ. 

Ползваме GOOGLE КЛАСНА СТАЯ при преподаването, което позволява оптимизация на учебния час и повече фокус върху конкретния ученик. 

Като част от общността на Google обучителите имаме достъп до ресурси и контакти, чрез които можем да учим и подобряваме работата си.