Първа онлайн среща по проекта “Развитие на еко-предприемачески компетенции за постигане на личностен растеж”

Радваме се да ви споделим, че днес се проведе първата онлайн среща в рамките на проект по програма “Еразъм +”: “Развитие на еко-предприемачески компетенции за постигане на личностен растеж” [2020-1-BG01-KA201-078957]. Запознахме се с нашите партньори от Ecocentеr ALAPÍTVÁNY, Унгария и Problem-based learning institute, Литва. 

На срещата бе обсъдена предстоящата работа по проекта, чиято основна цел е да се създаде иновативна методология в помощ на учителите по природни науки да развиват у учениците ключови компетенции в областта на предприемачеството и екологичното образование. Важна част от проекта е методологията, която ще подпомогне формирането и интегрирането на предприемачески умения в специфичен контекст на обучение, свързано с екология и опазване на околната среда. Проектът предвижда и подобряване на нивото на ключови компетентности и умения чрез използване на метода на проблемно-базираното обучение (ПБО) в класната стая, което поставя ученика в центъра на образователния процес. 

В резултат на това ще бъде разработен сборник с добри образователни практики за обучение по екопредприемачество, методическо ръководство за учители за формиране на еко и предприемачески умения чрез ПБО, образователна онлайн платформа, уроци и образователни видеоклипове по темата, 

Очаквайте първото ни съвместно събитие тази пролет.

#ИновативнотоУчилище #EcoEntrepreneurship #Erasmus+ #EU