Цели

Прогимназиалното образование (5-7 клас) в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е обособено в рамките на направление:

„КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“

Приемайки като наша мисия образователното развитие на учениците и в отговор на потребностите им, екипът на училището се стреми, младите хора:

 • Да развият:
  • креативния си потенциал;
  • способност за мислене с фокус намиране на решения;
  • умения за общуване на роден и чужд език;
  • умения, които да допринесат за личностно им и професионално развитие;
  • умения за общуване и социализиране;
 • Да формират:
  • предприемаческа култура с цел по-добри перспективи за професионална реализация;
  • финансова култура и дисциплина;
  • мотивация да стартират, развият и реализират собствени проекти;
  • стимул, чрез менторство за създаване на самостоятелен бизнес и следване на собствените мечти, което само по себе си е неизчерпаем източник на енергия;
 • Да се движат, играят, спортуват; да повишат чувството си за инициативност и отговорност, както и увереността в собствените си възможности.

Целите, които направление „КОМПАС“ поставя спрямо учениците са:

 • Придобиване на предприемачески умения, свързани, както със създаване на самостоятелен бизнес, така и с проява на вътрешно предприемачество във вече съществуващи фирми/организации;
 • Повишаване степента на информираност, ориентиране и мотивиране за възможностите за развитие и активен старт – в гимназиално и висшето образование, заетост и предприемачество;

По време на обучението се поставя акцент върху Ключова компетентност 7: Инициативност и преприемачество, чрез която учениците придобиват следните умения: способност да превръщат идеите в действия; творчество, новаторство, поемане на рискове; способност да планират и управляват проекти; способност за формулиране и постигането на цели; знания и умения за обществена или икономическа активност; формиране на определени ценности.

Това, което ЧСУ „Цар Симеон Велики“ предлага като училище с предприемачески подход е:

 • Всеотдайно ръководство, подкрепящо обучението по предприемачество за всички ученици;
 • Визия за образованието, която подготвя учениците за днешния и утрешния ден;
 • Идентифициране и стимулиране на силните страни индивидуално на всеки ученик, за да се научат учениците да се допълват и работят в екип;
 • Насърчаване на презентационните умения;
 • Създаване на силна ученическа екосистема от подкрепящи се, креативни и решителни примери за обществото;
 • Насърчаване да създават и творят локално, но да разпространяват и мислят глобално;
 • Визия как обучението по предприемачество се вписва в комплексната учебна програма и план за развитие;
 • Динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство;
 • Наличие на среда за предизвикване на определен тип „мислене в перспектива“. Намиране на отговори какви ще са проблемите, с които могат да се справят след пет години и добрите методи за създаване на добавена стойност;
 • Обучение по предприемачество като неразделна част от учебната програма, което е застъпено във всички предмети;
 • Изграждане на интердисциплинарни, творчески и предприемачески умения;
 • Въвеждане на часове по първи стъпки в кодиране на спектър от компютърни езици;
 • Учене чрез дейности и методи, при които на първо място се поставят учениците;
 • Редовна оценка на дейностите, по-специално на отражението им върху развитието на индивидуалните способности на учениците;
 • Насърчаване на културно-духовни ценности;
 • Създаване на ученически медийни групи, които да популяризират вдъхновяващите съученици-примери както за училището, така и за обществото;
 • Поддържане на системна обратна връзка с учениците, с оглед, че положителните реакции на учениците са важен стимул за прилагането на обучение по предприемачество и ускоряват неговото възприемане.
Горе
BulgarianEnglish