Правилник за безопасност в условията на COVID-19

Правилник за безопасност 

на ЧСУ “Цар Симеон Велики”

Превантивни мерки в условията на епидемия от COVID-19 

за учебната 2020/2021 година,

в сила от 01.09.2020

 1. Цели на противоепидемичните мерки

Да бъдат ограничени възможностите за разпространение на вирус SARS-CoV2, като същевременно се осигури възможно най-гладко протичане на учебния и работния процес.

Да се осигури задравето и безопасността на учениците, учителите, родителите и служителите чрез превенция на разпространението на вируса. 

 1. Превантивни противоепидемични дейности и действия
 1. Училищен транспорт
 • Всички учители трябва да носят маска или шлем по време на транспорт в училищен автобус или авотомобил.
 • Учениците носят маска или шлем, предоставени от техните родители по време на транспорт в училищен автобус.
 • Училищните автобуси се дезинфекцират два пъти на ден: сутрин и вечер. 
 1. На територията на училището
  1.  Филтър на учениците
   1. Медицинска сестра и дежурен учител по график:

Правят филтър всяка сутрин от 8:15 часа на всеки ученик, учител и служител, които влизат в сградата на училището. За целта, се измерва температурата на всеки, който влиза в сградата. Медицинската сестра пита всяко дете за наличие на други симптоми – болезнено гърло, кашлица, неразположение и т.н..

 1. Родители:

Всеки родител е длъжен да се увери, че детето му е здраво преди да го изпрати на училище. Преди първия учебен ден, всеки родите подписва декларация, че ще съблюдава това изискване и отговорно ще проверява за наличие на симптоматика преди изпращане на детето на училище.

 1. При установяване на ученик/ учител със симптом на неразположение, той не се допуска до сградата на училището, а се транспортира с училищния автомобил до лечебно заведение или до дома.
 2. В тези случаи, шофьорът на автомобила следва да бъде облечен с протективен костюм и маска, а след транспортирането автомобилът трябва да бъде основно дезинфекциран.
 1.  Ограничаване на физическото взаимодействие
  1. По време на учебен час: всеки клас използва една класна стая за провеждане на всички часове. Изключение правят часовете по специализирани предмети: физика, химия, биология, ИТ, музика, изобразително изкуство и физкултура.
  2. По време на междучасия: за всеки клас е отредено място в двора на училището, в което да прекарва времето за отдих. Класовете не следва да се смесват. За всеки клас е определен различен вход на сградата, през който да се придвижи до двора, така, че да не се засичат два класа по едно и също време. За тази цел са определени дежурни учители по график, които ще съблюдават да не се нарушава реда. 

Всяко дете трябва да бъде на чист въздух в междучасията (родителите следва да осигурят шапки, дъждобрани, якета и подходящи обувки за всеки сезон). Само в крайно лошо време, децата няма да бъдат извеждани навън. За тези случаи са определени различни места в сградата за отдих на всеки клас.

Използването на тоалетните трябва да става като се спазва дистанцията, определена чрез стикери на пода.

 1. По време на хранене в столовата: всеки клас има определена маса в столовата, на която се храни. Мястото на всяко дете е обозначено със стикер на масата. Не се разрешава разместване на учениците. Храната е предварително сервирана на всяко място и учениците не следва да се разхождат в столовата и да нарушават дистанцията. Всяко дете трябва да си носи лична (надписана) бутилка за вода. Чиста, филтрирана вода може да се налива от чешмите в сградата.
 1.  Дезинфекция
 1. На класните стаи и кабинети (на повърхности)
 • Извън учебния ден: Всички класни стаи се дезинфекцират чрез използване на UV Sterilizer Ултравиолетова бактерицидна лампа с озон SM-XD-04 38W. Лампата излъчва ултравиолетова светлина, която прониква през белтъчната обвивка на вируси и бактерии и унищожава тяхната РНК и ДНК. Отделения озон допълнително дезинфекцира, като достига до места, където УВ светлината не може.
 • По време на учебния час: 

В края на всеки учебен час всеки ученик дезинфекцира работното си място и стол като използва влажни кърпи, предоставени от училището във всяка класна стая. Учителят дезинфекцира общи повърхности на бюра, брави, дръжки и т.н. по същия начин, в края на всеки учебен час.

Хигиенистките дезинфекцират: външни брави на стаи, тоалетни, мивки, батерии, дръжки на шкафчета в коридорите и др. повърхности като използват UV Sterilizer Ръчна УВ лампа за дезинфекция LED USB 3W. Лампата излъчва UV светлина UV-C 275nm и UV-A 395 nm, която разрушава ДНК и РНК на вируси и бактерии от разстояние 1-5см за 5-15 секунди. Може да се използва за дезинфекция на дрехи, играчки, маски за лице и др. Пречиства без вредни препарати и химикали. Парапетите на стълбищата се дезинфекцират с препарат 3 пъти на ден.

 • В междучасията: 

Учителите се уверяват, че всички прозорци са отворени! 

Хигиенистките дезинфекцират повърхностите на специализираните кабинети, които се използват от повече от един клас (чрез забърсване с дезинфектант).

 1. На коридори, стълбища и останалите помещения (на пода)

Хигиенистите почистват и дезинфекцират пода на сградата 2 пъти на ден

 1. Лична дезинфекция
 • При влизане в сградата на училището всеки ученик и учител дезинфекцира ръцете си.
 • В началото на всеки учебен час (при влизане в класната стая) учениците и учителя дезинфекцират ръцете си с предоставения препарат (с дозатор, поставен в класната стая).
 • На влизане в столовата учениците и учителите дезинфекцират ръцете си с предоставения препарат от дозатора до вратата.
 • Стикери, поставени на видни места, напомнят на всеки да спазва личната дезинфекция.
 1. Ограничаване на достъпа на външни хора
 • Външни хора се допускат до сградата на училището само при спазване на противоепидемичните мерки: дезинфекция на ръце, носене на маска или шлем. 
 • Всички родители, които водят/взимат децата си на училище се приканват да го правят само до/от дворното пространство.
 • Срещи на родители с учители могат да се осъществят само след предварителна уговорка и при спазване на всички мерки.
 • Входните врати на сградата трябва да бъдат заключени по време на учебните часове. При организирана предварително среща или посещение на външен човек, той бива придружен/приет от служител на училището.
 • Портиерът на смяна е отговорен да осигури правилен допуск на всеки посетител.
 1.  Ограничения при провеждане на събития
 • Всички тържества и събития следва да се организират като се вземат предвид действащите мерки за превенция на КОВИД.

Родителски срещи: 

 • Общи: Най-малко по една родителска среща на всеки срок е обща. Поканва се само по един родител на ученик. Местата на родителите в стаята се подреждат така, че да се спазва необходимата дистанция. Началото и краят на срещата за всеки клас се съобразяват с тези на другите класове (с поне 15 мин отклонение), за да не се получава струпване на родители в коридорите.

Стаите и помещенията се почистват и дезинфекцират преди и след родителската среща. Използват се лични предпазни средства, дезинфекция на ръце. Родителите се приканват да спазват предварително обявения график.

 • Индивидуални: Планират се по време на учебния срок във време, което се съобразено между учителите и родителите.
 1. Други мерки: 
 • Използване на строго индивидуални (надписани, където е възможно) средства за писане, изтриване, рисуване, чертане и т.н. (всеки учител използва личен маркер и гъба за дъска), както и играчки, и всякакви други лични вещи.
 • Обозначаване и маркиране със стикери на: разрешените местата за стоене, за спазване на дистанция във всички общи помещения; необходимите действия (напомняне) за дезинфекция, почистване и проветряване.
 • При установяване на грипоподобни симптоми (температура, кашлица, умора, отпадналост и т.н.) у член на училищната общност, се предпиема следното:
 1. Класният ръководител или служител на администрацията информира незабавно родителите и уточнява мястото, до което следва да бъде транспортирано детето. 
 2. Медицинската сестра придружава детето (и неговите братя, сестри) с училищен транспорт до указано от родителите място: кабинет на личния лекар или дома (спазва се точка 2.1.4).
 3. В случай, на симптоматика от страна на учител или служител, той се транспортира до кабинета на личния лекар (дежурен кабинет).
 4. Родителите/Служителят се насърчават да направят PCR тест. При негативен резултат детето/служителят може да се върне в училище 24 часа след излизане на резултата.
 5. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до всеки час.
 • При положителен PCR тест на член на училищната общност или установен контакт с болен с доказана КОВИД инфекция:
 1. Лицето информира директора на училището (класния ръководител), който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 2. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 3. Родителите на контактните лица се информират незабавно.
 4. Родителите имет възможност да решат дали да напряват PCR тест на ученика и той да посещава училище, или да се обучава дистанционно в къщи в продължение на 14-дневна карантина.
 5. Тестват се останалите учители за коронавирусна инфекция и при негативни резултати продължава учебния процес на живо
 6. При установяване на повече от 3 случая на коронавирус в училищния екип – обучението преминава изцяло онлайн.
 7. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до всеки час
 8. Краен срок на мерките
 1. Мерките са валидни за посочения период. 
 2. Мерките подлежат на промяна при промяна на националните противоепидемични мерки и препоръки.
 3. При промяна родителите ще бъдат информирани своевременно по електронен път, посредством електронно писмо. 

Настоящият правилник е приет от  Педагогическия съвет с Протокол № …/28.08.2020 г. и утвърден със Заповед на директора №…/…09.2020 г.

 1. Дезинфекция на често докосвани повърхности като дръжки на врати и прозорци, ученически шкафчета, парапети, както и на помещенията за общо ползване се извършва на всеки 2-3 часа по предварително определен график съгласно протокол; като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.
 2. Дезинфекция  на Кабинети и помещения:
 • Всеки клас ще провежда учебните часове в една и съща класна стая. Изключения ще има по специализираните предмети, за които ще се използват съответните оборудвани кабинети: Информационни технологии, Биология, Физика и Химия, Изобразително изкуство, Музика и Физическо възпитание и спорт (вкл. плуване и спорт).
 • Специализираните кабинети се дезинфекцират от хигиенистите след всяка дейност с определен клас.
 • Всяка стая и кабинет се проветряват по време на всяко междучасие, т.е. учителят има задължението да отвори прозорците в края на всеки учебен час.
 1. Мерки по време на учебния процес: 
  1. Класът напуска класна стая само и единствено с придружител. Не се позволява свободно разхождане из сградата на училището по време на междучасията. Спазват се маршрутите за излизане/влизане на съответния клас. Спазват се местата за класа по време на хранене и междучасието. 
 1. Хранене в столовата 
  1. Всеки клас спазва графика за хранене. Всеки ученик сяда на определеното си със стикер място;
  2. Задължително се измиват ръцете преди и след хранене със сапун и топла вода;
  3. Храната е предварително сервирана за всеки ученик;
  4. При необходимост от допълнителна храна се уведомява дежурния учител с вдигане на ръка;
  5. Не се позволява свободно разхождане в столовата;
  6. След приключване на хранене, прозорците на столовата се отварят широко за проветрение, дезинфекцират се щателно всички повърхности между групите.
 2. Мерки при посрещане и изпращане на учениците 
  1. По време на учебния процес влизането на родители в сградата на училището и двора не се допуска;
  2. Ученици се посрещат и изпращат от дежурен учител, който ги придружава.