УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от Общия регламент на Европейския съюз относно защитата на данните (ОРЗД)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

На кого предоставяте Вашите данни

Име и адрес на администратора на лични данни

Име: Частно основно училище „Цар Симеон Велики“

Адрес: Гр. Банкя (Иваняне), ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №66

Тел.: office@tzarsimeon.bg, e-mail: 02/9977454

За контакт с по всички въпроси свързани със защита на личните данни:

Тел: 02/9977454, e-mail: privacy@tzarsimeon.bg

Каква информация обработваме

Във връзка с осъществяване на образователния процес в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.).
 3. Информация за специални образователни потребности на лицата.
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика. 
 5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.).
 6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.
 7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии.
 8. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.
 9. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, образование, адрес и др.
 10. Информация за семейна ситуация на децата и упражняване на родителски права, когато е целесъобразно.
 11. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail;
 12. Информация за получени дарения.
 13. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи.

Защо и на какво основание обработваме Вашите лични данни?

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

Обработването на лични данни в образователна институция по повод нейната дейност е задължително изискване. 

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба.

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една образователна институция в друга.
 3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити).
 4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.
 5. Основна здравна/медицинска информация за детето/ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар). 
 6. Специални образователни потребности на детето/ученика.
 7. Предоставяне на стипендии.
 8. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта.
 9. Издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства.
 10. Здравни осигуровки на лица над 18 години.
 11. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка.
 12. Информация за получени дарения (данни на дарителите);

Това са данни, които са необходими за осъществяване на образователния процес в училището.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договора за обучение, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

В договора за обучение са предвидени и съпътстващи ангажименти на ЧОУ „Цар Симеон Велики“, които са свързани с осигуряване на охрана и медицинско обслужване на децата.

В ЧОУ „Цар Симеон Велики“ се осъществява физическа охрана на имуществото и сигурността на нашите ученици, техните родители, персонала и посетителите на територията на училището. През деня в училището има портиер, който следи пропускателния режим в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. В определените от ЧОУ „Цар Симеон Велики“ часови диапазони охраната се осъществява от лицензирана частна охранителна фирма по договор за охрана. Съгласно закона, охранителите, при осъществяване на дейностите по охрана, могат да осъществяват пропускателен режим, да проверяват документите за самоличност на посетители на охраняемия обект, да проверяват багажа на посетителите и др. упоменати в закона дейности. Всички те се извършват по начин, който не засяга неприкосновеността, честта и достойнството на лицата.  

На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение или във връзка с изпълнение на договор, по който Вие сте страна, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика.

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение или договор (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Заснемане и публикуване на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището (снимки, клипове на ученици/деца).
 3. Получаване на информационен бюлетин, информация за нови дейности, кампании и др., част от които могат да имат маркетингов характер.
 4. При подаване на декларация от родител, че детето ще бъде водено и взимано от трето лице, различно от родителите. В този случай се обработват само три имена на лицата, които имат право да водят и вземат детето от училище. Данните са тези лица се обработват само за тази конкретна цел, и не се предават на трети лица и организации. Съхраняват се не по-дълго от времето, необходимо за целта, за която са били събрани и обработвани.

Ние обработваме информацията Ви на това основание, докато не оттеглите Вашето съгласие или отпадане на необходимостта, за която данните са били обработвани.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате чрез изпращане на декларация по образец или свободен текст на privacy@tzarsimeon.bg. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На основание легитимен интерес

Можем да обработим информация въз основа на легитимен интерес за следните дейности:

 • Видеонаблюдение

Видеонаблюдението се извършва единствено  в общите помещения и дворните пространства, за да бъде гарантирана безопасността на децата по време на учебния процес и в междучасията, при игри, занимания и в свободното им време, докато са на територията на училището. В ЧОУ „Цар Симеон Велики“ няма инсталирано видеонаблюдение в санитарните помещения, в помещенията за почивка, преобличане и лична хигиена на учениците, тъй като би нарушило правото им на неприкосновеност и запазване на личното им достойнство.

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид (други училища/детски градини).
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, регионално управление по образование.
 5. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 6. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 7. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, транспортна фирма, външни курсове на територията на учебното заведение и др.).
 8. За определени дейности можем да използваме информационни системи/приложения, които се администрират от трети лица. Пример за такава система е счетоводният софтуер, електронното банкиране, както и АдминПро и Информационна Система „Школо“, която са интегрирани с  Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО), НЕИСПУО и др. Някои от тези системи сме длъжни да използваме по закон.
 9. За оптимизиране обмена на информация и съхранението на електронни документи, ЧОУ “Цар Симеон Велики“ използва G Suite, което е услуга на Google. Повече информация за тяхното уведомление за поверително третиране на данни можете да откриете на  https://support.google.com/googlecloud/answer/6056650?hl=enhttps://policies.google.com/privacy, а относно сигурността на услугата на https://gsuite.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers. За виртуалните класни стаи се използва G Suite for Education. Повече информация на https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none  
 10. Бърза помощ, тел. 112 при спешни ситуации.

В случаите на възникнала спешна ситуация, с цел запазване жизненоважните интереси на детето или на друго физическо лице, могат да бъдат обработвани лични данни, в това число и чрез предаване на трето лице (Бърза помощ, тел. 112 и др.) без да се иска допълнително съгласие за обработване на лични данни. В случай на възникнала спешна ситуация с дете, родителят/родителите се уведомяват своевременно.

Предаване на данни на трета държава или на международна организация

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна организация.

В случай на допълнителна дейност, която изисква трансфер към трети държави, например при осъществяване на обмен по програма Еразъм + или други проекти на училището, екскурзии и др. ще бъдат взети съответните мерки за гарантиране на правата и свободите на физическите лица относно защитата на личните данни.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения за съхранение на документация, която може да съдържа лични данни:
  • Данните, които са свързани със разплащания и намират отражение в счетоводните регистри на ЧОУ „Цар Симеон“ се пазят 10 години в изпълнение на изискванията на закона.
  • Документи, свързани с извършени дарения (ако такива са извършени) се съхраняват 20 години.
  • Дневниците се съхраняват 5 години;
  • Личен картон/лично образователно дело – 50 години;
  • Протоколи за допускане до и резултати от изпити – 50 години;
  • Протоколи за провеждане на изпити – 5 години;
  • Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование, в това число и дубликати – 50 години;
  • Регистрационна книга за издадените удостоверения, в т.ч. дубликати – 50 години.
  • Записи от охранителни камери се съхраняват до 2 месеца, при наличие на техническа възможност за това.
 2. Ако няма специален законовоопределен срок на съхранение, данните се съхраняват не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват.
 3. За поддържане на архив във връзка с евентуални бъдещи проверки на държавни органи и/или организиране на правна защита по възникнал правен спор, ЧОУ „Цар Симеон Велики“ може да съхранява документи, съдържащи лични данни до изтичане на предвидената в закона давност за съответния вид иск, но не повече от 10 години, освен ако закон не предвижда по-дълъг срок или е налице висящо дело.
 4. Във връзка с архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели можем да съхраняваме определени категории данни за по-дълги срокове като за целта ще бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки за да бъдат гарантирани правата и свободите на съответните физически лица.

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

 • Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

 • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

o Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. 

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към  друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, лично или по пощата на адреса на  в гр. Банкя, Иваняне 1393, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 66, чрез подаване на искане за упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате от директора на училището или на privacy@tzarsimeon.bg  

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което съдържа най-малко следното:

 1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за причините за това.

Ако Вашата идентичност не е установена по безспорен начин можем да поискаме допълнителна идентификация за да сме сигурни, че ще разгледаме Вашето искане по законосъобразен начин.

Право на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда:

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е единственият надзорен орган в Р. България, който е отговорен за защита основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняване свободното движение на личните данни в рамките на Европейския съюз.

Във всички случаи, когато считате, че Вашите права са нарушени, можете да подадете жалба до КЗЛД.

Отделно от това, при наличие на правен интерес, вие разполагате със средства за защита пред съд, ако сте претърпели вреди от незаконосъобразно обработване на лични данни.