Общ регламент относно защитата на данните

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) влиза в сила на 25.05.2018г.

 „Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ ЕООД, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на  българското законодателство и Общия регламент относно защитата на данните във връзка с обработването на личните данни и свободно движение на такива данни.

„Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ ЕООД е администратор на лични данни и като такъв събира и обработва лични данни на родители, ученици, персонал и лица, с които осъществява контакт по повод възможно встъпване в договорни отношения. Събирането и обработването на лични данни ЧСУ „Цар Симеон Велики“ изпълнява  единствено във връзка с упражняване на своята основна дейност - предоставяне на образователни услуги и свързаните с тях допълнителни услуги, въз основа на дадено съгласие от лицата или техните законни представители.

  „Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ ЕООД обработва, съхранява и предоставя лични данни с цел изпълнение на нормативно определени свои задължени към съответни държавни и общински органи, включително, но не само, РУО, МОН, Агенция за закрила на детето, НАП, НОИ, Инспекция по труда, РЗИ, частни организации/лица.

При обработване на личните данни стриктно спазваме принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на съхранение на личните данни.

 „Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ ЕООД  обработва личните данни на субектите, като спазва точно всички установени от Общия регламент относно защитата на данните принципи:  законосъобразност, добросъвестност и прозрачно отношение на субекта на данните; ограничение на целите -  събират се данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; свеждане на данните до минимум – с оглед необходимостта за събирането им във връзка с целите, за които се обработват; точност – личните данни се поддържат в актуален вид, като се предприемат всички разумни мерки; ограничение на съхранението – съхраняват се за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват; цялостност и поверителност – като е осигурена защита срещу нерегламентиран достъп и разпространение.

Обработените лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от законово установения ред. След изтичане на законово регламентирания срок за съхранението на личните данни същите се изтриват и унищожават, без ненужно забавяне.

„Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ ЕООД Ви информира, че във връзка със събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните Ви данни/личните данни на Вашите деца имате право, ако не е определено друго с нормативен документ, да оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни/личните данни на Вашите деца, имате право на достъп до тях – да получите информация за тяхната обработка, да поискате корекция, ограничение, изтриване,  забравяне на личните Ви данни/личните данни на Вашите деца. В тези случаи моля да се свържете с нас на privacy@tzarsimeon.bg.

Горе
BulgarianEnglish