Цели

Началното образование (1 – 4 клас) в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е обособено в рамките на направление:

„Инно школа за млади мислители – Аз Буки Веди“

В отговор на динамиката на промените в света и необходимостта в обществото от активни, любознателни, различно мислещи хора, отворени към новия ритъм в заобикалящия ги свят, с въображение и изобретателност, в ЧСУ “Цар Симеон Велики“ e създадeна своеобразна школа, в която учениците да развиват тези качества още от ранна възраст.Основната цел е да се насърчи развитието на култура на новаторството в тях, чрез която да бъдат стимулирани да мислят, да задават правилните въпроси и да превръщат получената информация в устойчиво и приложимо знание.

„Аз Буки Веди“ представляват интегрираният исторически елемент в направлението, за да спазим традицията за баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство. Първите три букви в кирилицата, имат за цел да ни напомнят, че след присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007г., българската азбука става третата официална в европейското семейство, наравно с латинската и гръцката. Вярваме, че така, както кирилицата е дала началото на българското слово, така и нашата „инно школа“ е основа за изграждането на висока езикова култура и начин на изразяване (писмено и говоримо), която започва от първи клас и се надгражда през годините.

Направление „Инно школа за млади мислители – Аз Буки Веди“, поставя акцент върху три основни момента:

 1. Иновациите като процес, който се ражда в група хора, които са постигнали високо ниво на усъвършенстване в определена сфера. Естественото развитие на такава група е да създаде нови процеси, продукти и решения. Целта на екипъг на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е учениците да разберат, че чрез сътрудничество и взаимодействие, техните креативни идеи и прилагането им, зависят от активно преследване на общи цели;
 2. Изобретателност и въображение – умения, позволяващи на учениците да използват инструментите и възможностите, които им се предоставят за постигане на резултати. Тези качества и способности поволяват различен начин на мислене и водят до генериране на идеи, иницииращи иновации. Един от методите, чрез които се цели учениците да мислят, да бъдат изобретателни и креативни е използването на мисловни карти – естествен графичен инструмент, който дава възможност за пространствено изразяване на мисли и идеи. Мисловните карти се прилагат успешно при водене на записки, решаване на проблеми, генериране на идеи, запаметяване на информация, планиране на проекти и т.н.
 3. Предприемачество, чрез което се цели да се формира креативен начин на мислене в учениците, да бъде поведение и метод за справяне с предизвикателства. При най-малките ученици мисленето все още не е толкова абстрактно, а нагледно и образно. Затова учителите в ежедневната си работа с учениците не въвеждат сложни термини и теория, а познати примери от семейството и ежедневието. При седем годишните, предприемач е всеки, който съзира възможност в разрешаването на проблем. Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“, се стреми да възпита смели, инициативни, последователни деца, които да умеят да се възползват от възможностите в живота, спрямо собствените им интереси. Колкото по-рано започнем да изграждаме предприемаческо мислене и култура в учениците, толкова по-добре за тях и обществото, в което се развиват.

Насърчавайки горепосочените умения се постига баланс между новаторството и предприемчивостта като фактори за успеваемост и инвестиция в самите нас, страната и средата, в която живеем и се развиваме.

Това, което ЧСУ „Цар Симеон Велики“ предлага като училище с предприемачески подход е:

 • Всеотдайно ръководство, подкрепящо обучението по предприемачество за всички ученици;
 • Визия за образованието, подготвяща учениците за утрешния ден;
 • Среда за откриване на силните страни на детето;
 • Визия как обучението по предприемачество се вписва в комплексната учебна програма и план за развитие;
 • Динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство;
 • Обучение по предприемачество като неразделна част от учебната програма, което е застъпено във всички предмети;
 • Изграждане на интердисциплинарни, творчески и предприемачески умения;
 • Формиране на дългосрочна визия в учениците, че те са добрите примери не само в училище, но и в обществото;
 • Учене чрез дейности и методи, при които на първо място се поставят учениците;
 • Редовна оценка на дейностите, по-специално на отражението им върху развитието на индивидуалните способности на учениците;
 • Интегриране на технологиите и балансираното им използване за бързо намиране на решения от ранна възраст;
 • Насърчаване на презентационните умения;
 • Създаване на среда за колаборация, стимулиране на нестандартното мислене и повишаване на култура за успех;
 • Финансова култура от ранна възраст;
 • Поддържане на системна обратна връзка с учениците чрез метода на рефлексия.
Горе
BulgarianEnglish