Учебна програма

В задължителната и свободно избираемата подготовка на учениците в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се набляга на часовете по английски, математика, информатика и IT, природни науки. Ние вярваме, че образователните системи следва да се стремят към насърчаване интереса към чужди езици, ИКТ и STEM области (Science,Technology, Engineering and Math). Това ще допринесе за развиване на умения, свързани с иновации в икономиката - област, в която се очаква до 2030 г. висок процент на свободни работни места, свързан с липсата на подготвени кадри.

Разпределението на часовете в учебната програма на начален етап е насочено към запознаване и овладяване в начална степен на ключовите компетентности за учене през целия живот: общуване на български език, общуване на английски език, математически умения и основни познания в науката и технологиите, дигитални умения, обучение как да учим, социални и граждански умения, инициативност и предприемчивост, културна осъзнатост и творчески изяви. Направлението „Инно школа за млади мислители“, в което се работи в началния етап на обучение - I-IV клас за развиване на функционалните умения на учениците. Надграждането на уменията се постига чрез часовете по ЗИП и СИП, както и посредством избираемите занимания по интереси.

Допълнителните занимания по интереси в клубовете по шах и компютри подпомагат формирането на математическата и дигитална грамотност.

Учебната програма на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ насърчава интердисциплинарните връзки между изкуствата и всички останали предмети като част от целите на целия учебен план.

Училищен учебен план за начален етап за учебната 2016 – 2017г.
No УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ
ОСНОBHA
НАЧАЛЕН ЕТАП
КЛАСОBE I II III IV Общо
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 32 32 32 32 I-IV
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
БЕЛ 224 224 224 224 896
7 7 7 7
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
I чужд език – английски език 64 96 96 256
2 3 3
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ
Математика 128 112 112 128 480
4 3.5 3.5 4
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
Човекът и обществото 48 32 80
1.5 1
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Околен свят 32 32 64
 1 1
Човекът и природата 32 48 80
1 1.5
6. ИЗКУСТВА
Музика 64 64 48 48 224
2 2 1.5 1.5
Изобразително изкуство 64 48 64 48 224
2 1.5 2 1.5
7. БИТ И ТЕХНОЛОГИИ
Технология и предприемачество (1 клас)

Домашен бит и техника (2,3,4 клас)

32 32 32 32 128
1 1 1 1
8. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
ФВС 96 96 112 112 416
2 2 2.5 2.5
ОБЩО за ЗП 608 640 736 736 2720
19 20 23 23
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)
ЗИП – НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
БЕЛ  
       
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
I чужд език – английски език 96  64  64  64 288
3  2  2  2
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ
Математика  
   
4. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Човекът и природата  
 
ОБЩО за ЗИП 96 64 64 64 288
3 2 2 2
ОБЩО за ЗП+ЗИП 704 704 800 800 3008
22 22 25 25 94
В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
БЕЛ  
 
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
I чужд език – английски език  96  96 64 64 320
 3  3 2 2
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ
Математика  
 
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Роден край  
 
Човекът и обществото 32 32 64
1
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Околен свят  32 32 64
 1 1
ОБЩО ЗА СИП 128 128 96 96 448
4 4 3 3 14
ОБЩО за ЗП+ЗИП+СИП 832 832 896 896 3456
26 26 28 28 108
Горе
BulgarianEnglish