Предприемачество

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ насърчава развитието на предприемаческа култура и умения, тъй като това спомага за усъвършенстване на способностите на учениците, да постигат своите мечти и цели, да бъдат комуникативни, да работят в екип, да бъдат креативни, гъвкави и с новаторски дух.

Учителите чрез своите интерактивни методи развиват инициативност, самостоятелност, екипност, иновативност, опитност, ефективност, решителност и проактивност в учениците. Те следват четири основни етапа при насърчаването на предприемачеството:

1

Генериране на идеи, давайки свобода на ученика да каже всичко, което му дойде наум по дадена тема, записвайки всяка негова идея. След това заедно започват да изключват една по една тези, които не са подходящи, за да стигнат до най-добрите решения и предложения;

2

Превръщане на мечтата в цел като пред учениците се разкрие разликата между мечтите и
целите,
състояща се, в наличието на план. Изхождайки от разбирането, че ученикът може да мечтае да
стане каквото пожелае, да бъде космонавт, лекар, пожарникар, общественик, предприемач,
пилот, актьор или бъдеща професия, учителите спомагат тази мечта да се превърне в цел, за да
може по-късно да стане реалност. Мечтите, асоциирани с ясен план се превръщат в цели. В тази
връзка екипът на училището се старае ученикът да разбере това и да бъде с една крачка
по-близо до „професията“ предприемач;

3

Формиране на нагласи за (не)успех чрез изграждане в учениците на вяра в самите тях и
способностите им. По този начин учителите възпитават и създават правилно позитивно мислене в
ученика, което ще му помогне в бъдеще да успее в живота и да преодолява по-лесно
предизвикателствата;

4

Стимулиране на сътрудничество и екипност, нестандартно мислене и повишаване на култура за
успех
, посредством мотивиращата, позитивна, съзидателна и здравословна среда, която
предоставя ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

Горе
BulgarianEnglish