Цели

Гимназиалното образование (8-12 клас) в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е обособено в рамките на направление

„КОМПАС + – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“

Изграждането на предприемачески умения е едно от най-важните неща в днешния силно конкурентен свят, в който високо образовани млади хора остават извън трудовия пазар. Според проучване на института McKensey 46% от бизнес лидерите казват, че липсва предприемачески талант в младите хора. Според данните на същия институт, ако тази тенденция продължи до 2020г., в света ще има 20 милиона излишък от неспециализирани трудови кадри и дефицит от около 40 милиона специалисти в различни сфери. Доклад на Световната банка отбелязва, че 60 % от българите са финансови неграмотни. 65% не знаят как да си отворят сметка в банката, почти толкова са и тези, които не знаят как да направят застраховка.

В тази връзка учениците, които продължават своето образование в ЧСУ “Цар Симеон Велики“ до 12 клас, ще надграждат и развиват допълнителни знания и умения по предприемачество, придобити до 7 клас в направление „КОМПАС“, като се поставя фокус върху:

 • Финансово образование, което цели да формира в учениците финансова грамотност, която е ключово значение за личните им и професионални умения и знания, необходими в съвременния свят. Учителите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ интегрират финансовото образование, чрез повече практически задачи в различните учебни часове.
 • Кариерна ориентация на учениците, представляваща своеобразен ориентир за учениците, намиращи се на прехода между средно и висше образование. Това направление предвижда прилагане на по-иновативен подход за професионално ориентиране:
  • чрез включване на личности, успели предприемачи и форматори на мнение в различни сфери, както и на студенти по-горен курс и представители на университети в най-търсените специалности, които да споделят своя опит с младежите;
  • чрез т.нар „психология на успеха“, свързана с мотивацията и начините за успешна личностна, обществена и професионална реализация, спомагаща за социалното включване и намаляване безработицата сред младите.

  Учителите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ ще помогнат на младите хора да започнат кариерното си и/или образователно развитие като им задават правилните насочващи въпроси. Какви проблеми, идеи, хора и проекти ги вълнуват най-силно? С какви проблеми се сблъскват те? Как могат да обединят ума и сърцето си, за да решат тези предизвикателства? Кои са уникалните им способности и как могат да бъдат използвани те за общото благо? Чрез кариерната ориентация, която получават, учениците ще направят правилен избор, както за своето висше образование, така и за професионалната си реализация, избор, който да отговаря едновременно на способностите, желанията, мечтите им и на изискванията на пазара на труда, с оглед перспективите за намиране на работа.

 • Чужди езици с цел развиване в учениците на умение да изразяват добре мислите и чувствата си на повече от един чужд език, да общуват в междукултурна среда и имат желание за мобилност.
 • Гражданско образование, което цели да формира в учениците знания, умения и ценности, необходими за активното им ангажиране в обществото и подобряване на средата, в която живеят. Чрез преподаването на гражданско образование учениците се запознават с най-различни теми като институционално устройство на държавата, основни закони, избори и изборен процес, история и начин на функциониране на Европейския съюз, икономика т.н. Изхождайки от разбирането, че активното участие е в основата на демократичните европейски ценности, учителите в ЧСОУ „Цар Симеон Велики“ прилагат интерактивни методи на преподаване, чрез симулационни игри, посещения в институции, включване на видео материали в образователния процес.

Акцентирайки върху предприемачеството, следва да се отбележи, че разнообразният набор от умения, които учениците придобиват, се натрупа чрез практика, социални взаимодействия и учене чрез правене. За да бъде постигнато това, учениците са насърчавани към развитие на собствени идеи и предприемачески нагласи чрез примери от успешни предприемачи в желани от тях области за образователно и професионално развитие.

Това, което ЧСУ „Цар Симеон Велики“ предлага като училище с предприемачески подход е:

 • Всеотдайно ръководство, подкрепящо обучението по предприемачество за всички ученици;
 • Визия за образованието, която подготвя учениците за днешния и утрешния ден;
 • Визия как обучението по предприемачество се вписва в комплексната учебна програма и план за развитие;
 • Обучение по предприемачество като неразделна част от учебната програма, което е застъпено във всички предмети;
 • Изграждане на интердисциплинарни, творчески и предприемачески умения;
 • Задълбочаване на финансовите познания и повишаване на финансовата култура;
 • Въвеждане на часове по кодиране на спектър от компютърни езици;
 • Технологична база за намиране на бързи решения и създаване на виртуални прототипи;
 • Наличие на среда за сътрудничество и взаимодействие, стимулираща нестандартното мислене и повишаваща културата за успех;
 • Динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство;
 • Развиване на ученически медийни групи, които да популяризират вдъхновяващите съученици-примери както за училището, така и за обществото;
 • Наличие на среда за предизвикване на определен тип „мислене в перспектива“. Намиране на отговори какви ще са проблемите, с които могат да се справят след пет години и добрите методи за създаване на добавена стойност;
 • Учене чрез дейности и методи, при които на първо място се поставят учениците;
 • Редовна оценка на дейностите, по-специално на отражението им върху развитието на индивидуалните способности на учениците;
 • Поддържане на системна обратна връзка с учениците.

 

Горе
BulgarianEnglish