ПРОГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

В задължителната и свободно избираемата подготовка на учениците в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се набляга на часовете по английски, математика, информатика и ИТ, природни науки. Ние вярваме, че образователните системи следва да се стремят към насърчаване интереса към чужди езици, ИКТ и STEM области (Science,Technology, Engineering and Math). Това ще допринесе за развиване на умения, свързани с иновации в икономиката, област, в която се очаква до 2030 г. висок процент на свободни работни места, свързан с липсата на подготвени кадри.

В прогимназиалната степен ЧСУ „Цар Симеон Велики“ работи в направлението „КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“.
Учебната програма в V, VI и VII клас полага началото на формирането на предприемаческа култура и инициативност у учениците, като обхваща три основни компонента: начална икономическа грамотност, застъпена в Заниманията по интереси, информационни грамотности и модели на поведение.
Главната цел на подготовката в направление КОМПАС е формиране на предприемаческа култура у учениците, като част от тяхната обща култура.

В прогимназиалната степен на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ започва овладяването на втори чужд език освен английския: немски, руски или испански език.

Заниманията по интереси и извънкласните дейности в прогимназиалния етап силно насърчават учителите да изграждат връзката между художествените и останалите предмети, например: музика, текст и език; изобразително изкуство и геометрия; физическо възпитание и спорт, танци, ритъм и музика; английски език и театър.

Училищен учебен план за прогимназиален етап за учебната 2016 – 2017г.
No УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ
ОСНОBHA
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
КЛАСОBE V VI VII   Общо
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 34 34 34   V-VII
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА          
  БЕЛ 170 170 170   510
5 5 5  
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ          
  I чужд език – английски език 119 119 102   340
3.5 3.5 3  
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ          
  Математика 136 136 136   408
4 4 4  
  Информационни технологии 34 34 34   102
1 1 1  
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ          
  История и цивилизация 68 68 51   187
2 2 1.5  
  География и икономика 51 51 51   153
1.5 1.5 1.5  
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ          
  Човекът и природата 85 85     170
2.5 2.5    
  Биология и здравно образование     68   68
    2  
  Физика и астрономия     51   51
    1.5  
  Химия и опазване на околната среда     51   51
    1.5  
6. ИЗКУСТВА          
  Музика 68 68 51   187
2 2 1.5  
  Изобразително изкуство 68 51 51   170
2 1.5 1.5  
7. БИТ И ТЕХНОЛОГИИ          
  Технологии и предприемачество/Домашна техника и икономика 51 51     102
1.5 1.5    
  Технологии     34   34
    1  
8. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ          
  ФВС 85 85 68   238
2.5 2.5 2  
  ОБЩО за ЗП 935 918 918   2771
27,5 27 27  
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)          
ЗИП – НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА          
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА          
  БЕЛ 34  34 34   102
1  1 1  
2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ          
  Английски език 68 68 34   170
1,5 2 1  
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ          
  Математика     34   34
    1  
  ОБЩО за ЗИП 102 102 102   306
2,5 3 3  
  ОБЩО за ЗП+ЗИП 1020 1020 1020   3060
3130 30 30  
В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)          
1. Испански / Немски език 68 68 68   204
2 2 2  
2. Други 68 68 68   204
2 2 2  
  ОБЩО за СИП 136 136 136   408
4 4 4  
  ОБЩО за ЗП+ЗИП+СИП 1156 1156 1156   3468
34 34 34  
TOP