ЧСУ „Цар Симеон Велики“ работи в три организационни форми:

  • Начално образование, обособено в разширеното направление: „Инно школа за млади мислители – Аз Буки Веди“ (I-IV клас). Основна цел е да се насърчи изграждането на култура на новаторство в учениците, чрез която да бъде стимулирано както рационалното мислене, така и развиването на ключови компетенции за предприемчивост, креативност и комуникативност.
  • Прогимназиално образование, обособено в разширеното направеление: „КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (V-VII клас). Поставен е фокус върху иновативното мислене, новаторството, поемането на рискове и развиването на способности за планиране и управление на проекти.
  • Гимназиално образование, обособено в разширеното направление: „КОМПАС+ Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (VII-XII клас), с фокус върху: финансово образование, кариерна ориентация, чужди езици, гражданско образование, насърчаване на предприемаческите нагласи.
TOP