ОБРАЗОВАНИЕ

В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се прилага комплексна педагогическа технология, която съчетава различни методи на преподаване и обучение:

 • Училището е привлекателно място за развитие на личността чрез т.нар „инкубатори за таланти“, които имат за цел да открият силните страни на всеки ученик чрез методи за активно обучение.
 • Развитие на предприемачески, творчески и креативни компетентности сред учениците, наравно с подобряване на уменията за четене, писане и смятане.
 • Привличане на професионалисти, успели и вдъхновяващи личности от различни сфери на обществения живот, с цел увеличаване на подсъзнателната мотивация на учениците и досег с практиката.
 • Постигане на баланс между родолюбивото възпитание, предприемачеството и новаторството.
 • Развиване на личностния потенциал на ученика, изграждайки у него навици за дългосрочен успех.

 

Училището работи в три организационни форми:

 1. Начално образование, обособено в разширеното направление: „Инно школа за млади мислители – Аз Буки Веди“ (I-IV клас)
  Основна цел е да се насърчи изграждането на култура на новаторство в учениците, чрез която да бъде стимулирано както рационалното мислене, така и развиването на ключови компетенции за предприемчивост, креативност и комуникативност.
 2. Прогимназиално образование, обособено в разширеното направеление: „КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (V-VII клас)
  Основните цели са свързани с придобиването на предприемачески умения, с които учениците да успяват да превръщат идеите в действия. Поставен е фокус върху иновативното мислене, новаторството, поемането на рискове и развиването на способности за планиране и управление на проекти.
 3. Гимназиално образование, обособено в разширеното направление: „КОМПАС+ Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (VII-XII клас), с фокус върху: финансово образование, кариерна ориентация, чужди езици, гражданско образование, насърчаване на предприемаческите нагласи.

 

Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ предлага:

 • интензивно изучаване на английски, руски или немски език от I до XII клас
 • разширено изучаване на втори чужд език (английски, руски или немски) от V или от IX клас
 • разширено изучаване на трети чужд език (английски, руски или немски) от V или от IX клас
 • разширено изучаване на математика в начален етап (I-IV клас)
TOP