ВИЗИЯ

Училището е лидер и модел за образованието в българия; подготвя новатори, учени и предприемачи; изгражда млади хора с мисия да работят за обществото ни и за България

СЪЩИНСКА ВИЗИЯ

“Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици. Учениците са в центъра на учебния процес. Те знаят как да учат цял живот, търсят и откриват себе си като живеят в хармония с естествената околна среда около тях. Те са отговорни и знаещи личности и постигат високи резултати. В училището работи екип от професионалисти, които споделят едни и същи: визия, мисия и ценности, развиват се и учат постоянно. Учителите иновират и прилагат нови и ефективни методологии за учене и развитие - проектно- и проблемно-базирано обучение, индивидуален подход, откриване на таланти и развиване на силните страни на децата. Учениците и учителите обичат родината, пазят, носят със себе си традициите на народа ни.

МИСИЯ

Изграждаме млади хора с интерес към науката, развито чувство за общност и родолюбие, грижа за околната среда, себепознание и емоционална интелигентност, преподават като използват учене чрез правене, интердисциплинарно обучение, изучаване на изкуства, в уникална база, разположена на чист въздух. Екипът цели изграждането на устойчиви партньорства, с които да гарантира постигане на целите си и богат избор от дейности за нашите ученици. Поставяме си високи цели и поддържаме високи професионални стандарти за екипа и учениците.

ЦЕННОСТИ

Стремеж към високи постижения и ефективност
Толерантност и полза на другите
Предприемчивост
Работа в екип
Родолюбие

КАКВО ПРАВИМ?

➔ В ЧСУ “Цар Симеон Велики” подготвяме учениците как да учат, а не как да се явят на изпит
➔ Училището изгражда у децата 7 основни умения:

● Себепознание (Саморефлексия/Умения за учене) - това е умението да познаваш силните си страни и области за подобрение, да знаеш кои са начините за учене твои и по принцип и да избираш най-доброто за теб, да познаваш и прилагаш начини за осмисляне на преживяното. Ние го развиваме чрез
○ Запознаване с различни стилове на учене и видове интелигентност.
○ Рефлексия и интроспекция.
○ Осъзнаване и оценка на всички гледни точки при решаване на проблеми.
● Комуникационни умения (Комуникация) - това са целия комплекс умения за общуване с другите (да можеш да даваш обратна връзка , да получаваш, да разпределяш работата и задачите, да си уважителен и да успявяш да включваш всички в работата. Ние го развиваме чрез:
○ Учене за уважаване на личния избор.
○ Стимулиране на екипната работа и толерантност към различията.
○ Осъзнаване и оценка на всички гледни точки при решаване на проблеми.
○ Четене, писане, говорене, разказване
○ Личностни умения като справяне с конфликти, медиация, уважение към другите и към различните
○ Умения за слушане
○ Търсене и поставяне на цели
○ Групови дискусии
● Логическо мислене - способността да обобщаваш, извличаш частно от общо и обратно, да правиш взаимовръзки, да можеш да погледнеш една ситуация от различни страни
○ Осъзнаване и оценка на всички гледни точки при решаване на проблеми.
○ Математика (клубове, състезания)
○ Природни науки и роботика (STEM)
○ Технологии
○ Организационни умения (ученически съвет, проектна дейност)
○ Разбиране за причините и последиците от ежедневните ни действия
○ Предвиждане на събития, създаване на планове и следване на графици (проектна дейност)
● Творчество - да можеш да създаваш произведения на различни видове изкуство - рисуване, пантомима, писане и да познаваш на произведения на високата култура
○ Стимулиране на търсенето на красивото и полезното в работата.
○ Игри, смях, танци и музика.
○ Създаване на видеа, картини, приложно изкуство
○ Свирене на инструмент, вокална група
○ Народни танци
● Хармония с околната среда (Глобално мислене) - да познаваш отговорни начини за опазване на околната среда и да ги прилагаш, да изследваш взаимовръзки в природата и да създаваш иновативни начини да си полезен
○ Следване на правилата reduce, reuse, recycle всеки ден.
○ Глобално мислене и действия за отговорен начин на живот.
○ Изследване на екосистемата в училищния двор и нашата роля в нея.
○ Изследване на взаимовръзката между всички неща, които ни заобикалят.
○ Разбиране на разнообразието и екосистемите
○ Изследване на глобалните аспекти на климатичните промени
● Спорт и физическа активност/култура - да си активен физически, да прилагаш умения за хранене и поддържане на тялото
○ Спортни дейности и игри (спортен клуб)
○ Театър и танци (клубове по драма и зумба)
○ Здравословен начин на живот и хранене (собствена кухня, няма лафка)
○ Чист въздух
○ Модерна база
● Гражданско образование и позиция - да си социално и икономически грамотен, да имаш позиция, да доброволстваш, да си полезен за себе си и другите
○ Стимулиране на развитието на лични качества, етика и чувство за справедливост.
○ Показване на уважение, положителна оценка, съчувствие и приемане на различията.
○ Поемане на лична отговорност за действията си, тъй като те оказват въздействие върху близкото обкръжение и върху обществото като цяло.
○ Участие в и допринасяне към социалния живот на обществото и опазването на околната среда.

КАКВО НИ ПРАВИ УСПЕШНО УЧИЛИЩЕ

1. Ръководство Силното ръководство е предпоставка за постигане на целите от учениците. Ефективните лидери могат успешно да предадат целите и визията на училището и лесно решават проблеми. 2. Високи критерии Учителите, които преподават много ефективно могат да поставят високи критерии, особено когато оценката на учителя и професионалното му развитие са насочени към повишаване на качеството на преподаване. 3. Оценка Редовното и постоянно във времето оценяване на представянето и развитието на учениците е необходимо условие за успеха на училището и постигането на поставените цели. 4. Цели и посока Целите на училището са ясно дефинирани и споделени с общността от учители, ученици и родители. Иновациите са неразделна част от процесите за постигане на целите. Посоката на развитие на училището е възприета от всички участници в него. 5. Организация и безопасност За постигането на максимален успех, учениците трябва да се чувстват в безопасна и уютна среда. Стимулира се проявяването на уважение към всички като фундаментален аспект на живота в училище. Екипът за подпомагане на личностното развитие (психолог, логопед, ресурсни учители, ерготерапевт) се грижат за децата със специални потребности. В начален етап работят и помощник-учители, за да може учебният и творчески процес да е гладък, а отдиха и спортните занимания – безпроблемни. 6. Преподаване Обучение, базирано на компетентности Проблемно-базирано обучение Проектно-базирано обучение: Практичният аспект на ПБО позволява лесно усвояване на голям обем от информация, който се затвърждава в процеса на учене и е пряко свързан с житейските проблеми, следователно лесно приложим. ПБО е обещаващ метод на преподаване, който подсилва естественото когнитивно, емоционално и социално развитие на учениците в прогимназиална възраст. Подобен подход е много подходящ за развитието на компетенциите на бъдещето, а именно езиците за кодиране, чуждите езици и предприемачеството, които се предполага, че ще бъдат неизменна част от всяка една професия. ПБО залага сериозно на междупредметните връзки, демонстрирайки на учениците как да приложат теоретичните знания като практични умения.

Изповядваме любов към родината, познаваме и търсим нашите корени, история, традиции и добри примери. Имаме самочувствие и сме горди с произхода си; не забравяме предците си. Общуваме свободно и със самочувствието на европейски граждани. Познаваме и чуждата история - разбираме причините за събитията и вадим заключения. Уважаваме съседите и околните, и споделяме ценностите си.

Демонстрираме толерантност към всички на база религия, пол, етнос, идеология и др. Проявяваме разбиране и съпричастност; приемаме и уважаваме тези, които имат различни белези от общоприетите. Имаме стремеж към опознаване на другия и себе си; споделяне на емоции и разбиране на гледната точка на отсрещната страна. Работим за изграждане на емоционална интелигентност.

Чувстваме се свободни да творим и смели да реализираме идеите си. Създаваме условия за развитие на индивидуалния творчески потенциал на всяко дете. Смело споделяме мнение; стимулираме инициативността. Показваме иновативност и последователност в работата си; отговорност към труда и идеите - своите и на другите. Вярваме в мотото: “От мен зависи”. Гъвкави сме и далновидни, подхождаме с позитивизъм при трудности. Предлагаме идеи за подобрение и с готовност работим за подобряване на средата около нас.

Умеем да постигаме съгласие в името на общата цел помежду ни и с нашите съмишленици. Работим за опознаване на силните страни на всеки член на екипа; зачитаме и уважаваме мнението на другия. Поставяме си ясни задачи - разпределяме ролите, стъпките, изпълняваме в срок, обобщаваме резултатите, анализираме - вадим изводи и поуки. Демонстрираме отговорност, уважение и разбирателство. Споделяме близки ценности; открито като стимулираме проявите на взаимопомощ и обмен на идеи.

Стимулираме непрекъснатото усъвършенстване на личните и професионални качества; стремежа към развитие и постоянно учене. Работим за изграждане на навици за: познаване на себе си и собствените си възможности; поставяне на реални, постижими цели като даваме най-доброто от себе си; мотивация. Системност и висока степен на организация - индивидуална и на процесите в училището. Насочваме усилия към разпознаваемост и висок имидж на училището.

TOP