Основната цел на ръководството е утвърждаване на училището като еталон за позитивна, мотивираща, съзидателна и здравословна среда за развитие и подкрепа на личностния потенциал на ученика при изграждане на навици за дългосрочен успех.

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се стреми да развие у своите ученици креативност, гъвкавост, предприемчивост, способност за управление на иновационни процеси и ключови компетенции като:

 1. Комуникация на роден и чужди езици
  • Умение да изразяват добре мислите и чувствата си;
  • Умение за междукултурно общуване и мобилност;
 2. Математическа компетентност и основни познания в областта на природните науки и технологиите
  • Способност да развият и прилагат математически тип разсъждения при решаването на различни проблеми в ежедневния живот;
  • В различни степени – способност и желание да използват математически методи на мислене (логическо и пространствено мислене) и представяне (формули, модели, конструкции, графики, диаграми).
 3. Дигитална компетентност (информационни и комуникационни технологии)
  • Умение за използване на технологиите на информационното общество за работа, забавление и общуване;
  • Основните умения в областта на ИКТ: използване на компютри за намиране, оценяване, съхраняване, произвеждане, представяне и обмен на информация, общуване и участие в мрежи със сходни интереси чрез Интернет.
 4. Социални и граждански компетентности
  • Умения, свързани с всички форми на поведение, които дават възможност на хората да участват по ефективен начин в обществения живот.
 5. Инициативност и предприемачески умения
  • Способност на ученика да превръща идеите в действия;
  • Творчество, новаторство, поемане на рискове;
  • Способност да се планират и управляват проекти;
  • Способност за формулиране и постигането на целите;
  • Знания и умения за обществена или икономическа активност;
  • Формиране на определени ценности.
 6. Компетентности в областта на културата и на творческите изяви
  • Способност да се оцени важността на творческото изразяване на идеи, преживявания и чувства с разнообразни средства, включително музика, сценични изкуства, литература, визуални изкуства;
  • Знания за местното, националното и европейското културно наследство и за тяхното място в света;
  • Разбиране за културното и езиково многообразие и нуждата от запазването му;
  • Разбиране за важността на естетическите фактори в ежедневния живот.

  Научете повече и за нашия Европейски план за развитие.

TOP