ВИЗИЯ

Във визията на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е залегнала идеята за мост между Златния век на българската култура и съвремието, свързано с новите технологии и предприемачеството. Само като знаем кои сме ние, какви са историята и ценностите ни, можем да развиваме успешно своето днес и утре, чрез креативност и иновации, почивайки на здрава основа.

Мотото ни „Знанието е светлина“, е вдъхновено от едно от знаковите постижения на Златния век на българската литература - „Азбучна молитва“, написана през 893-894г. от Константин Преславски. „Знанието е светлина“ е в основата на нашия подход към изучаването на отделните предмети: търсене на причинно-следствена връзка между определени явления, събития, процеси, което помага на учениците да открият поле на неограничените възможности, да видят нещата по нов начин и да следват своето вдъхновение.

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ има визия за образованието, което подготвя учениците за утрешния ден:

Комплексна педагогическа технология

 • Разкриването на възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки.
 • Адаптиране, за целите на ЧСУ „Цар Симеон Велики“, на съществуващи педагогически системи и методи като: системата Монтесори, Валдорфската педагогика, слънчевата педагогика и подхода „Реджо Емилия“. Комплексното им прилагане цели да постигне развитие на творческите и интелектуални възможности на учениците, изграждане на морални ценности и усещане за мисия в тях, да възпитава ключови способности, без потискане на волята им.
 • Прилагане на форми на неформалното образование, с цел формиране на умения, знания и нагласи в учениците, нужни за тяхната образователна и професионална реализация. Използване на интерактивни методи – дискусионни, ситуационни и проектни, с цел учениците да формират предприемаческа култура; да придобият смелост за осъществяване на техните творчески идеи; да развият умения за личностно израстване – иновативност, критично мислене, приоритизиране, вземане на решения, общуване в мултикултурна среда, лидерство; да бъдат подпомогнати в тяхната кариерна ориентация; да придобият и т.нар „меки умения“ – като презентиране, участие в дискусии, аргументиране, работа в екип и управление на време, необходими им за бъдещата реализация.
   

Инкубатори за таланти

ЧСУ “Цар Симеон Велики“ създава „инкубатори за таланти“, изхождайки от идеята на Д. Койл, че талантът се определя много по-малко от гените, а по-скоро от действията – най-вече от комбинацията на интензивна практика и мотивация, която подпомага развитието на мозъка. Принципът, по който работи екипът на училището е изграждане на талант чрез устойчиво ежедневно надграждане. Инкубаторите имат за цел да открият силните страни на всеки ученик и да инвестират време и енергия в тяхното развитие, посредством:

 • Изграждане на комбинация между твърди и меки умения или между технически и поведенчески умения, чрез методи за активно обучение– първите са свързани с целта да се изгради умение, което да функционира като швейцарски часовник – надеждно и точно, автоматично по един и същи начин всеки път (т.е умението да правиш дадено нещо по перфектен начин). Вторите са свързани с бързина и интерактивност, способността да се вземат интелигентни и навременни решения – разчитане, разпознаване, реагиране.
 • Стремеж към достигане на границите на способностите на даден ученик. Желание да работи на границата на възможностите си и да се насочва към цели, които са малко отвъд неговия досег.
 • Създаване на модели за подражание на известни личности, допринесли за развитието на света и цивилизацията, което увеличава подсъзнателната мотивация на учениците;
 • Усвояване на определени движения, умения, както и създаване на интензивна връзка, чрез слушане и гледане, така, че ученикът да е в състояние да си представи усещането от съответната дейност. Целта е фокусиране върху спецификата, а не само върху общата картина и впечатление.

Стремежът на педагогическия екип е всички дейности на учениците да са свързани с творчески, артистични методи на обучение и симулационни игри, базирани на статистиката, че хората обикновено помнят:

 • 10 % от това, което четат
 • 20 % от това, което чуват
 • 29 % от това, което виждат
 • 48 % от това, което чуват и виждат
 • 68 % от това, което казват и пишат
 • 86 % от това, което правят

Предприемачество

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ има визия за бъдещите потребности на младите и пазара на труда, както и ясна представа как обучението по предприемачество се вписва в комплексната учебна програма и план за развитие. В днешния конкурентен свят, шанс за успешна професионална реализация имат хората с интердисциплинарни познания и умения – комбинации от технически способности, нюх към бизнес тенденциите и предприемачески нагласи, което от една страна може да бъде възможност за стартиране на собствен бизнес, но от друга страна, да бъде и умение за генериране на идеи в рамките на вече съществуваща организация, фирма, публична институция, следвайки единна визия за нейното развитие.

Обучението по предприемачество заема все по-приоритетно място сред целите на Европейския съюз в областта на образованието и в стремежа му образователните системи и учебните програми да бъдат реконструирани по начин, който да гарантира пълноценното развитие на младите хора и превръщането им мислещи личности, способни да поемат отговорност и да допринасят за своята общност и средата, в която живеят и се развиват.

Чрез своите учебни планове, различни интерактивни и интердисциплинарни методи, екипът на училището цели да развие в своите възпитаници: технически способности, нюх към бизнес тенденциите и предприемачески нагласи.

TOP