ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназиалното образование (VIII-XII клас) в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е обособено в рамките на направление „КОМПАС +: Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“

Изграждането на предприемачески умения е едно от най-важните неща в днешния силно конкурентен свят, в който високо образовани млади хора остават извън трудовия пазар. Според проучване на института McKensey 46% от бизнес лидерите казват, че липсва предприемачески талант у младите хора. Според данните на същия институт, ако тази тенденция продължи до 2020 г., в света ще има около 20 милиона излишък от неспециализирани трудови кадри и дефицит от около 40 милиона специалисти в различни сфери.

Доклад на Световната банка отбелязва, че 60 % от българите са финансово неграмотни.

65% не знаят как да си отворят сметка в банката, почти толкова са и тези, които не знаят как да направят застраховка.

Учениците, които продължават своето образование в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ до 12 клас, надграждат и развиват допълнителни знания и умения по предприемачество, придобити до 7 клас в направление „КОМПАС“, като се поставя фокус върху:

 • Финансово образование, което цели да формира в учениците финансова грамотност, която е от ключово значение за личните им и професионални умения и знания, необходими в съвременния свят. Учителите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ интегрират финансовото образование чрез повече практически задачи в различните учебни часове.
 • Кариерна ориентация на учениците, намиращи се в прехода между средно и висше образование. Това направление предвижда прилагане на по-иновативен подход за професионално ориентиране: чрез включване на личности, успели предприемачи и лидери на мнение в различни сфери, както и на студенти по-горен курс и представители на университети в най-търсените специалности, които да споделят своя опит с младежите; чрез т.нар „психология на успеха“, свързана с мотивацията и начините за успешна личностна, обществена и професионална реализация. Учителите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ ще помогнат на младите хора да започнат кариерното си и/или образователно развитие като им задават правилните насочващи въпроси. Чрез кариерната ориентация, която получават, учениците ще направят правилен избор, както за своето висше образование, така и за професионалната си реализация.
 • Гражданско образование, което цели да формира в учениците знания, умения и ценности, необходими за активното им ангажиране в обществото и подобряване на средата, в която живеят. Чрез преподаването на гражданско образование учениците се запознават с най-различни теми като институционално устройство на държавата, основни закони, избори и изборен процес, история и начин на функциониране на Европейския съюз, икономика т.н. Изхождайки от разбирането, че активното участие е в основата на демократичните европейски ценности, учителите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ прилагат интерактивни методи на преподаване, чрез симулационни игри, посещения в институции, включване на видео материали в образователния процес.

Това, което ЧСУ „Цар Симеон Велики“ предлага като училище с предприемачески подход е:

 • Динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство
 • Всеотдайно ръководство, подкрепящо обучението по предприемачество за всички ученици
 • Визия за образованието, която подготвя учениците за днешния и утрешния ден
 • Визия как обучението по предприемачество се вписва в комплексната учебна програма и план за развитие
 • Обучение по предприемачество като неразделна част от учебната програма, което е застъпено във всички предмети
 • Изграждане на интердисциплинарни, творчески и предприемачески умения
 • Задълбочаване на финансовите познания и повишаване на финансовата култура
 • Въвеждане на часове по кодиране на спектър от компютърни езици
 • Технологична база за намиране на бързи решения и създаване на виртуални прототипи
 • Наличие на среда за сътрудничество и взаимодействие, стимулираща нестандартното мислене и повишаваща културата за успех
 • Развиване на ученически медийни групи, които да популяризират вдъхновяващите съученици, които да бъдат пример както за училището, така и за обществото
 • Наличие на среда за предизвикване на определен тип „мислене в перспектива“. Намиране на отговори какви ще са проблемите, с които могат да се справят след пет години и добрите методи за създаване на добавена стойност;
TOP